Water in Overijssel

Gepubliceerd op 14 september 2017

Veilig, voldoende & schoon water

Waterbeheer

waterbeheer

Wie doet wat in het Overijsselse water?

Waterschappen en Rijkswaterstaat beheren ons grond- en oppervlaktewater. Zij richten zich vooral op het watersysteem. De provincie komt in beeld bij de brede afweging van belangen. Denk aan ruimte voor water maar ook om te wonen en werken en de drinkwatervoorziening.

Drinkwater & grondwater

drinkwatergrondwater

Overijssel heeft in de ondergrond een grote voorraad kostbaar grondwater, het blauwe goud. Daar is het terechtgekomen na een lange weg van tientallen tot honderden jaren door filterende zand- en kleilagen. Uit grondwater wordt drinkwater gewonnen. De drinkwatervoorziening maar ook landbouw, natuur vragen om voldoende water en stellen eisen aan de kwaliteit. Met het peilbeheer in de rivieren, beken en sloten zorgen de waterschappen en grondeigenaren dat het grondwaterniveau is afgestemd op de functie van het gebied.

Waterkwaliteit

waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit van beken en rivieren, maar ook van grondwater, is belangrijk. Niet alleen natuur, landbouw en bedrijven hebben belang bij schoon water, ook voor inwoners en toeristen zorgt een goede waterkwaliteit voor een aantrekkelijke (leef)omgeving.

Maatregelen zijn niet alleen gericht op vermindering van chemische stoffen, maar ook op de inrichting van beken, rivieren, meren en kanalen. Zo maken waterschappen hun stuwen passeerbaar voor vissen en laten zij de beken weer meanderen. De grotere beken, rivieren, meren en kanalen en het grondwater worden aangemerkt als ‘waterlichaam’. Daar is de Europese Kaderrichtlijn Water op van toepassing. Wij hebben echter ook kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Deze hebben een grote waarde voor natuur.

Stedelijk water

stedelijkwater

Stedelijk water beslaat een breed werkveld. Gemeenten en waterschappen zijn actief met oppervlaktewater, grondwater, riolering en zuivering. De  watervraagstukken spelen in de openbare ruimte, maar ook op particuliere terreinen en gebouwen. In de stad speelt ook de waterketen. De waterketen omvat de productie en levering van drinkwater en transport en zuivering van afvalwater. Verantwoordelijk voor de waterketen zijn achtereenvolgens drinkwaterbedrijf (drinkwater), gemeente (riolering) en waterschap (zuivering afvalwater). De provincie heeft geen taak in de waterketen.

Waterveiligheid & wateroverlast

veilig

Centraal binnen de waterveiligheid staat het -uit drie lagen bestaande- concept van meerlaagsveiligheid. Deze meerlaagsveiligheid vormt met de zoetwatervoorziening en aanpak voor klimaatbestendig bouwen de peilers onder het Deltaprogramma.

Preventie is de eerste laag. Deze richt zich op het voorkomen van overstromingen, door waterkeringen en voldoende ruimte voor de rivier. De tweede laag beoogt de beperking van gevolgen, door bij de ruimtelijke inrichting de waterveiligheid adequaat te betrekken. Tot slot is een goede organisatorische voorbereiding (bv een calamiteitenplan en voorlichting) op een mogelijke overstroming de essentie van de derde laag.

Lees meer

Waterprojecten

waterprjecten

Overijssel werkt mee aan tal van waterprojecten waarvan er hier een aantal staan weergegeven.

Water in omgevingsvisie

omgevingsvisiewater

In Overijssel kunnen we letterlijk en figuurlijk niet om het water heen. We willen controle over het water. Dat is van levensbelang om hier veilig te kunnen wonen. Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed functionerende ecosystemen. Er moet voldoende water zijn. Denk aan de natuur. Denk bijvoorbeeld ook aan boeren en schippers die water nodig hebben. Hetzelfde geldt voor veel bedrijven. En natuurlijk: water is ook mooi. We zoeken het water graag op. Water draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. Lees meer.

Wateratlas

wateratlas

De Wateratlas Overijssel is een digitale atlas met kaarten en informatie over het grond- en oppervlaktewater in Overijssel. De atlas is een coproductie van de provincie Overijssel en de 4 waterschappen in Overijssel en biedt de mogelijkheid verschillende kaartlagen met elkaar te combineren. Met een paar muisklikken zijn de belangrijkste watergegevens voor elk willekeurig gebied in Overijssel in beeld.

Ons Water

Varen in Overijssel