Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Engbertsdijksvenen is een groot natuurgebied vlak tegen de Duitse grens van 1000 hectare. Het wordt begrensd door de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied, dat nog wel een actieve hoogveenkern bevat. Tussen 1850 en 1950 is het veen afgegraven en gebruikt voor de zogenaamde boekweitbrandcultuur.

De actieve hoogveenkern in het noordelijk deel is tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Buiten het actieve hoogveen bestaat het gebied vooral uit heide, zowel natte als droge heide. Langs de randen zijn er kleine berkenbossen te vinden. Om er voor te zorgen dat het grondwater niet wegstroomt, zijn er dammen aangelegd en is het gebied in compartimenten ingedeeld.

Engebertsdijksvenen vanuit de lucht

Vaststelling wijzigingen Natura 2000-beheerplan Engbertsdijksvenen

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel maken bekend dat het Natura 2000-beheerplan Engbertsdijksvenen op onderdelen is gewijzigd (2018/0515432). De aanleiding hiervoor is de uitspraak  van de Raad van State van 25 oktober 2017 over het beheerplan. Grote delen van het beheerplan bleven in die uitspraak in stand, waaronder de Natura 2000-herstelmaatregelen.

Op een aantal onderdelen is het beheerplan vernietigd door de Raad van State. Dit zag met name op de beschrijving en beoordeling van een aantal bestaande activiteiten. De vernietigde onderdelen zijn nu aangepast.

Vaststelling Nota van Antwoord

Gedeputeerde Staten hebben ook de Nota van Antwoord vastgesteld. In deze Nota van Antwoord is een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp van de wijzigingen. De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het beheerplan. Ook ambtshalve zijn nog enkele aanpassingen doorgevoerd. In hoofdstuk 3 van de Nota van Antwoord staat een toelichting op de aanpassingen.

De indieners van de zienswijzen worden per brief op de hoogte gebracht.

Het beheerplan en de Nota van Antwoord liggen ter inzage

Meer weten?

Terinzagelegging omgevingsvergunning Engbertsdijksvenen

De gemeente Twenterand heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een tijdelijk gronddepot in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Het besluit lag ter inzage van 10 oktober tot en met 21 november 2018.

Algemeen
E-mail: planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com

Omgevingsmanager
Yvette van Wichen
E-mail: yvwichen@projectenltonoord.nl
Telefoon: 06-537 237 60

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

U vindt hier de volledige samenstelling van het kernteam Engbertsdijksvenen, de leden van de bestuurlijke adviescommissie en uw aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer (pdf, 255 kB).

De meetgegevens van het grondwaterpeil zijn sinds kort beschikbaar. Lees dit document (pdf, 405 kB) voor meer informatie, de link naar de Wateratlas van Overijssel en een korte instructie.

Stand van zaken

Principebesluit maatregelen voor natuurherstel Engbertsdijksvenen

De Bestuurlijke Adviescommissie Planvorming Engbertsdijksvenen heeft woensdag 20 december 2018 gezamenlijk een richting gekozen voor een pakket maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied. De maatregelen zijn nodig voor het herstel en uitbreiding van de natuur in de Engbertsdijksvenen. Begin 2019 worden deze maatregelen doorgerekend en, als dat nodig is, geoptimaliseerd. De adviescommissie heeft bij haar afwegingen steeds het behalen van de natuurdoelen, met zo min mogelijk impact op de omgeving, op een zo robuust en duurzaam mogelijke manier, als uitgangspunt genomen. Lees voor meer informatie het persbericht naar aanleiding van het principebesluit (pdf, 387 kB).

Monitoringsplan met voorlopige locaties peilbuizen

Voor het bepalen van de huidige hydrologische toestand en de toekomstige effecten van de maatregelen, is een hydrologisch meetnet in het natuurgebied noodzakelijk. Het Monitoringsplan Engbertdijksvenen van Staatsbosbeer beschrijft het meten en monitoren van het grond- en oppervlaktewater in het natuurgebied.

Het Interne Monitoringsplan Engbertsdijksvenen kunt u hier downloaden. (pdf, 20 MB)

De locaties voor de peilbuizen in het monitoringsplan zijn indicatief. Op basis van de situatie in het veld worden uiteindelijk de definitieve locaties bepaald en kunnen dus afwijken van de locaties in het monitoringsplan. Een deel van de peilbuizen is in de afgelopen periode geplaatst. De overige locaties (grondwater) zullen na het broedseizoen geplaatst worden. De uiteindelijke inrichting van het oppervlaktewatermeetnet kan pas worden uitgevoerd tijdens of na het uitvoeren van de interne maatregelen.

Informatieavond 31 januari 2019 PAS-maatregelen

Op 31 januari jongstleden lieten ongeveer 85 buren en belangstellenden zich informeren over de plannen van Staatsbosbeheer. Er werd gesproken over de voortgang van de werkzaamheden, met een doorkijkje naar de volgende uitvoeringsfase. Ook presenteerde de onderzoekers van universiteit van Wageningen en Alterra de eerste resultaten van het muggenonderzoek.

“Voor een herhaling van de muggenplaag eind jaren ’80 hoeven omwonenden van de Engbertsdijksvenen niet te vrezen. Ook niet na de herinrichting straks”, zegt muggenexpert en bijzonder hoogleraar Piet Verdonschot. Tussen april en september 2018 verrichtte de universiteit van Wageningen elke maand zes metingen op zeventien locaties. Zowel steekmuggen als knutten (familie van de mug) komen niet in hoge mate voor aan de randen van het gebied. Het onderzoek is nog niet afgelopen. Ook dit jaar worden er opnieuw metingen verricht in het gebied.

Tijdens de informatieavond was er volop ruimte voor het stellen van vragen. Er kwamen onder meer vragen over de geplande locaties voor het gronddepot. Hierover zijn nog gesprekken met de gemeenten Twenterand en Hardenberg. Zodra er meer bekend is hoort u dat. Aanwezigen konden hun persoonlijke vragen opschrijven op een vragenbriefje. Deze worden individueel beantwoord. Na afloop werden dronebeelden getoond van de kapwerkzaamheden.

Mocht u de getoonde presentaties, de dronebeelden, of de eerste notitie van het muggenonderzoek willen inzien, dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar  info@planvormingengbertsdijksvenen.nl.

Ouder nieuws

Presentaties informatieavond 29 november 2018

De informatieavond over de stand van zaken Planvorming Engbertsdijksvenen was donderdagavond 29 november jongstleden. Tijdens deze bijeenkomst zijn er verschillende inhoudelijke presentaties gegeven.

Mocht u deze presentaties nog een keer willen bekijken stuurt u dan een mail naar info@planvormingengbertsdijksvenen.nl

Informatieavond 12 juli druk bezocht

Op deze avond over de stand van zaken stonden drie modellen centraal. Drie oplossingsrichtingen die de komende weken doorberekend worden. Een uitgebreid verslag van deze avond staat in de nieuwsbrief van juli/augustus.

Informatiebijeenkomsten maatregelen bestaande natuur

Op 5 en 7 juni 2018 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over de Natura 2000-maatregelen in Engbertsdijksvenen. De presentaties zijn hieronder te vinden:

Tijdens deze avonden is tevens onderstaande animatie met uitleg over het herstel van het hoogveen vertoond.

Omgevingsmanager

Bent u grondeigenaar in of nabij Natura 2000 Engbertsdijksvenen? Dan is Yvette van Wichen, yvwichen@projectenltonoord.nl uw aanspreekpunt:

Yvette Wichen

Bestuurlijke Adviescommissie

In de BAC is vertegenwoordigd:

  • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
  • Burgers
  • Grondgebruikers
  • Landgoederen en Wildbeheer
  • Gemeenten Twenterand, Hardenberg en Tubbergen
  • Natuur
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Vechtstromen