Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 11 december 2018

Engbertsdijksvenen is een groot natuurgebied vlak tegen de Duitse grens van 1000 hectare. Het wordt begrensd door de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied, dat nog wel een actieve hoogveenkern bevat. Tussen 1850 en 1950 is het veen afgegraven en gebruikt voor de zogenaamde boekweitbrandcultuur.

De actieve hoogveenkern in het noordelijk deel is tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Buiten het actieve hoogveen bestaat het gebied vooral uit heide, zowel natte als droge heide. Langs de randen zijn er kleine berkenbossen te vinden. Om er voor te zorgen dat het grondwater niet wegstroomt, zijn er dammen aangelegd en is het gebied in compartimenten ingedeeld.

Engebertsdijksvenen vanuit de lucht

Presentaties Informatieavond 29 november

De informatieavond over de stand van zaken Planvorming Engbertsdijksvenen was donderdagavond 29 november jongstleden. Tijdens deze bijeenkomst zijn er verschillende inhoudelijke presentaties gegeven. Hieronder kunt u de presentaties bekijken.

Zijn er vragen over een van deze presentaties?

Stel uw vraag via info@planvormingengbertsdijksvenen.nl en een van de leden van het Kernteam neemt contact met u op.

Meer weten?

Terinzagelegging omgevingsvergunning Engbertsdijksvenen

De gemeente Twenterand heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een tijdelijk gronddepot in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Het besluit lag ter inzage van 10 oktober tot en met 21 november 2018. Voor meer informatie zie de website van Twenterand.

Algemeen
E-mail: planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com

Omgevingsmanager
Yvette van Wichen
E-mail: yvwichen@projectenltonoord.nl
Telefoon: 06-537 237 60

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

U vindt hier de volledige samenstelling van het kernteam Engbertsdijksvenen, de leden van de bestuurlijke adviescommissie en uw aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer (pdf, 255 kB).

De meetgegevens van het grondwaterpeil zijn sinds kort beschikbaar. Lees dit document (pdf, 405 kB) voor meer informatie, de link naar de Wateratlas van Overijssel en een korte instructie.

Stand van zaken

Vaststelling en terinzagelegging Gewijzigd Beheerplan

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 19 juni 2018 het ontwerp van het gewijzigde beheerplan voor Engbertsdijksvenen vastgesteld. U vindt in het blok hieronder meer informatie over de wijzigingen, het gewijzigde beheerplan, de terinzagelegging en het indienen van een zienswijze. Op 18 juli 2018 organiseren wij hierover een inloopbijeenkomst in de Johannishoeve (Dalweg 39 in Westerhaar-Vriezenveensewijk).

Behoud en herstel actief hoogveen en droge heide

Engbertsdijksvenen is een van de 24 Natura 2000 gebieden in Overijssel waar een aantal herstelmaatregelen nodig zijn. Namelijk het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide. Om dit te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’. Hoe dit moet gebeuren, wordt momenteel onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’. Binnen dit project gaat een team met onder andere een hydroloog aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse om uiteindelijk te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan.

Algemene Informatieavond Planvorming

Donderdag 12 juli organiseert het Kernteam Planvorming Engbertsdijksvenen een algemene informatieavond over de stand van zaken. Belangrijk onderdeel van de avond is de presentatie van drie combivarianten met oplossingsrichtingen voor het gebied. Alle belangstellenden zijn om 19.30 uur van harte welkom in Zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen. De avond start om 20.00 uur.

Monitoringsplan met voorlopige locaties peilbuizen

Voor het bepalen van de huidige hydrologische toestand en de toekomstige effecten van de maatregelen, is een hydrologisch meetnet in het natuurgebied noodzakelijk. Het Monitoringsplan Engbertdijksvenen van Staatsbosbeer beschrijft het meten en monitoren van het grond- en oppervlaktewater in het natuurgebied.

Het Interne Monitoringsplan Engbertsdijksvenen kunt u hier downloaden. (pdf, 20 MB)

De locaties voor de peilbuizen in het monitoringsplan zijn indicatief. Op basis van de situatie in het veld worden uiteindelijk de definitieve locaties bepaald en kunnen dus afwijken van de locaties in het monitoringsplan. Een deel van de peilbuizen is in de afgelopen periode geplaatst. De overige locaties (grondwater) zullen na het broedseizoen geplaatst worden. De uiteindelijke inrichting van het oppervlaktewatermeetnet kan pas worden uitgevoerd tijdens of na het uitvoeren van de interne maatregelen.

Vaststelling en terinzagelegging ontwerp-wijzigingen beheerplan

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 19 juni 2018 het ontwerp van het gewijzigde beheerplan voor Engbertsdijksvenen vastgesteld. De reden voor de wijziging is de uitspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017 over het op eerder (24 juni 2016) vastgestelde beheerplan Engbertsdijksvenen.

De Raad van State keurde in die uitspraak enkele onderdelen van het beheerplan af, bijvoorbeeld bepalingen die betrekking hebben op de kraanvogel. Die onderdelen hebben Gedeputeerde Staten nu gewijzigd en in ontwerp vastgesteld.

Het huidige beheerplan is en blijft op de overige onderdelen gewoon geldig. De uitspraak en de wijzingen geven geen reden om het gebiedsproces op een andere wijze vorm te geven dan op dit moment gebeurt.

Agenda

In deze maand zijn er geen evenementen.

Ouder nieuws

Informatieavond 12 juli druk bezocht

Op deze avond over de stand van zaken stonden drie modellen centraal. Drie oplossingsrichtingen die de komende weken doorberekend worden. Een uitgebreid verslag van deze avond staat in de nieuwsbrief van juli/augustus. De presentatie kunt u hier bekijken: deel 1 en deel 2.

Informatiebijeenkomsten maatregelen bestaande natuur

Op 5 en 7 juni 2018 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over de Natura 2000-maatregelen in Engbertsdijksvenen. De presentaties zijn hieronder te vinden:

Tijdens deze avonden is tevens onderstaande animatie met uitleg over het herstel van het hoogveen vertoond.

Omgevingsmanager

Bent u grondeigenaar in of nabij Natura 2000 Engbertsdijksvenen? Dan is Yvette van Wichen, yvwichen@projectenltonoord.nl uw aanspreekpunt:

Yvette Wichen

Bestuurlijke Adviescommissie

In de BAC is vertegenwoordigd:

  • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
  • Burgers
  • Grondgebruikers
  • Landgoederen en Wildbeheer
  • Gemeenten Twenterand, Hardenberg en Tubbergen
  • Natuur
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Vechtstromen