Duurzame scholen

Gepubliceerd op 4 september 2019

Duurzame Scholen Overijssel biedt maatwerk

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel van het project Duurzame Scholen Overijssel.

Basisscholen kunnen begeleiding krijgen bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de school. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten bieden we schoolbesturen ondersteuning.

Samen met gemeenten, schooldirecties, schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen gaan we stappen maken!

Met dit project willen we beschikbare kennis en ervaringen delen en u faciliteren bij het verduurzamen.

Meisje op schoolplein bij school met zonnepanelen

Contact

Voor algemene informatie over het project Duurzame Scholen Overijssel kunt u terecht bij:

Judith Siebring, projectleider Duurzame Scholen

Telefoon: 038 499 74 15
E-mail: j.siebring@overijssel.nl

Mignon Sanchez

Energiecoach Twente
Mignon Sanchez
06 48 31 62 42

Remond Molenkamp

Energiecoach Twente
Remond Molenkamp
06 40 25 24 68

Alan Lentz

Energiecoach West-Overijssel
Alan Lentz
06 51 98 87 35

Stan Fritschy

Energiecoach West-Overijssel
Stan Fritschy
06 41 46 11 45

De energiecoaches voor Twente bereikt u via energiecoachtwente@overijssel.nl.

De energiecoaches voor West-Overijssel bereikt u via energiecoachwest@overijssel.nl.

Versnellingsteam

Staat u voor levensduurverlengende renovaties en wilt u de stap zetten naar een energieneutraal of aardgasvrij schoolgebouw? Via de energiecoach kunt u de hulp inschakelen van het Versnellingsteam. De procesbegeleiders van het Versnellingsteam ondersteunen u bij het concreet maken van uw plannen. Ze hebben expertise op juridisch, financieel, technisch en procesmatig gebied. Voorwaarde voor ondersteuning is een duurzame visie van gemeente én schoolbestuur (duurzaam integraal huisvestingsplan).

Contact: versnellingsteam@overijssel.nl

Eke Schins

Eke Schins-Derksen
06 27 06 14 07

Remond Molenkamp

Remond Molenkamp
06 40 25 24 68

Energiescans

Blijkt uit een gesprek met de energiecoach dat uw school weinig of geen inzicht heeft in de energiesituatie, dan kan de energiecoach een voucher uitreiken. Hiermee kan uw school een energiescan laten doen door een onafhankelijk energieadviseur, in opdracht van de provincie. Daarbij moet u wel de intentie uitspreken dat u minimaal de quickwins uit het energieadvies gaat uitvoeren.

De energiescan bevat:

  • een overzicht van de quickwins om energie te besparen
  • andere energiemaatregelen (inclusief kostenindicatie en terugverdientijd)
  • benchmark-vergelijking met (landelijke) gemiddelden
  • indicatie energielabel

De energiescan wordt door de energieadviseur toegelicht aan u en aan de energiecoach. De energiecoach kan uw school dan verder ondersteunen bij het nemen van de energiemaatregelen.

Financiële regelingen

Provinciale regelingen

Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen voor MKB-bedrijven (de school is dan een stichting of vereniging).

Landelijke regeling

Er is een Rijks SDE+ regeling voor zonne-installaties. Deze is alleen beschikbaar als uw school een grootverbruikersaansluiting (3 x 80 ampère) heeft. Heeft uw school een kleinverbruiksaansluiting dan is er geen landelijke subsidie. U kunt dan alleen salderen zoals particulieren dat kunnen.

Educatie

Slim met energie op school

Uw leerlingen gaan in de toekomst veel te maken krijgen met andere vormen van energie en duurzaamheid. Dat kunnen ze niet vroeg genoeg leren! Wanneer u hen betrekt bij duurzame maatregelen op uw school, voelen ze zich er ook meer verantwoordelijk voor. Daarbij zijn er verschillende educatieve projecten. Deze kunnen bijdragen aan een duurzamere levensstijl en aan meer interesse in duurzame opleidingen.

Interesse in educatieve projecten op het gebied van duurzaamheid? Natuur en Milieu Overijssel (NMO) heeft een goed overzicht van het aanbod en kan uw school ondersteunen en adviseren. Meer informatie: 038 425 09 60.

Inspiratie- en informatiebijeenkomsten

Er zijn veel partijen betrokken zijn bij het verduurzamen van scholen. Daarnaast is het aanbod van educatieve projecten, fysieke maatregelen en financieringsmodellen erg groot. Om samenwerking/afstemming te stimuleren,kennis/ervaringen te delen en inspiratie op te doen organiseren we regionale bijeenkomsten . De inhoud wordt bepaald op basis van uw vraag. Het kan bijvoorbeeld gaan over energiezuinige verlichting, financieringsmogelijkheden of zonnepanelen.

Heeft u suggesties voor een bijeenkomst of wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw school? Neem dan contact op met de energiecoach in uw regio.