2017-12 Ondernemers pleiten voor simpele regels én voor begrip voor hun (praktijk)situatie

Gepubliceerd op 8 januari 2018

In dit Overijssels feit vertellen we hoe ondernemers de regeldruk en de rol van de regionale en lokale overheid bij het uitvoeren van regels ervaren. De provincie Overijssel heeft hier onderzoek naar laten doen omdat zij vorig jaar tot de meest ondernemersvriendelijke provincie is verkozen en dat ook wil blijven. Regel- en lastendruk is een vaak gehoord gespreksonderwerp onder ondernemers. Dit Overijssels feit geeft inzicht in hoe dit ervaren wordt en waar ondernemers het meest kritisch over zijn en biedt daarmee mooie aanknopingspunten voor de provincie en de gemeenten om mee aan de slag te gaan.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat ondernemers behoorlijk kritisch zijn over de regel- en lastendruk. Overijsselse ondernemers zijn positiever dan de Nederlandse ondernemers in het algemeen, maar ook zij hebben suggesties hoe het beter kan: “Beoordeel situaties vanuit de praktijk. Gebruik boerenverstand in plaats van definities.”

Regeldruk lager in Overijssel

389 Overijsselse ondernemers en 544 ondernemers uit heel Nederland hebben gereageerd op de vraag in hoeverre zij het eens zijn met een aantal stellingen over regeldruk.

Figuur 1: Verdeling van de respons over regeldruk. Antwoord op de vraag “In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?”*, Overijssel en Nederland, 2017 (%)

Figuur 1 De verdeling van respons over regeldruk

* Om een representatief beeld van de onderzoekspopulatie te geven is op alle antwoorden weging toegepast.

Bron: Ondernemerspanel 2017

Als alle vragen samen worden genomen tot een algemeen oordeel over regeldruk, blijkt dat Overijsselse respondenten lagere regeldruk ervaren ten opzichte van de overige Nederlandse ondernemers.

De grootste knelpunten voor ondernemers zijn:

 • Men wordt onvoldoende betrokken bij het opstellen van de regelgeving.
 • De regels beperken ondernemers in de flexibiliteit van hun bedrijf.
 • De regels dragen niet bij aan het ondernemersklimaat.

Ondernemers kritisch over de behulpzaamheid van de overheid

Aan de ondernemers werd ook gevraagd hoe behulpzaam of belemmerend zij de (regionale en lokale) overheid vonden bij het invoeren en handhaven van regels. In het algemeen zijn ondernemers kritisch over de rol van de overheid. Overijsselse ondernemers zijn in het algemeen minder negatief dan hun Nederlandse collega-ondernemers.

Figuur 2: De verdeling van respons over de behulpzaamheid van de overheid. Antwoord op de vraag “In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?”*, Overijssel en Nederland, 2017 (%)

Figuur 2 De verdeling van respons over de behulpzaamheid van de overheid

* Om een representatief beeld van de onderzoekspopulatie te geven is op alle antwoorden weging toegepast.

Bron: Ondernemerspanel 2017

Wat vooral beter kan in de ogen van de ondernemers:

 • Ambtenaren geven op dezelfde vragen verschillende antwoorden.
 • Ambtenaren denken niet goed mee over de situatie van het bedrijf.
 • Het duurt te lang voor men antwoord krijgt.

Ondernemers ervaren hinder en kosten door regels

De Overijsselse ondernemers vinden dat ze vooral hinder ervaren door de regels op de thema’s:

 • bouwen en verbouwen/ruimtelijke ordening
 • milieu
 • registratie en statistieken

De grootste kostenposten zijn in hun ervaring:

 • papierwerk
 • de kosten van externe adviseurs
 • leges

Ondernemers pleiten voor simpele regels die belangrijke problemen oplossen

De regels worden vooral als niet/minder storend ervarenDit is geconcludeerd op basis van de percentages respondenten die de aspecten tamelijk/zeer belangrijk voor hun oordeel over een regel vinden. als:

 • de ondernemer de regel zelf goed kan begrijpen of uitvoeren zonder in- of extern deskundig advies
 • de regel een belangrijk probleem oplost of voorkomt
 • het contact met de overheidsinstantie in kwestie goed verloopt

Als de ondernemers zelf aan het woord komen middels een open vraag noemen zij vooral de volgende aspecten die bepalen of een regel storend is:

 • communicatie/toegang tot informatie. Ondernemers willen ambtenaren makkelijk kunnen bereiken en snel duidelijke antwoorden krijgen.
 • de houding en deskundigheid van de ambtenaren in het algemeen.
 • “gelijke monniken, gelijke kappen”. Ondernemers willen dat de regels voor iedereen dezelfde zijn. Sommige vinden dat buitenlandse ondernemingen of grote bedrijven het makkelijker hebben. Daarnaast wordt vriendjespolitiek genoemd.

Hoe kan het beter?

De ondernemers geven de volgende tips over hoe provincie en gemeente het ondernemersklimaat positief kunnen beïnvloeden:

 • Met de ondernemer meedenken en zijn/haar perspectief proberen te begrijpen. (“Ambtenaren dag mee laten lopen in bedrijfsleven […].’’, “Meer naar de praktijk kijken en niet alleen van achter een bureau denken”, “Beoordeel situaties vanuit de praktijk. Gebruik boerenverstand in plaats van definities.”)
 • Betere communicatie en meer transparantie. (“Dichter bij de ondernemers komen door direct contact aan te gaan en niet via algemene lezingen, websites etc.”, “Bijvoorbeeld benoemen van een aanspreekpunt binnen provincie voor vragen. Indien geen vragen dan wel een contactpersoon.”, “Transparantie , en meer en betere helpdesks”.)
 • Regelgeving versoepelen, meer vrijheid voor ondernemers. (“Veel meer aan de verantwoordelijkheid van de ondernemer overlaten. Ze doen hun best en zijn geen kleine kinderen die berispt moeten worden.”)

Bronnen

Nieuwsbrief Overijssels Feit