Inkomen en armoede in Overijssel

Gepubliceerd op 22 november 2018

Het inkomen per huishouden neemt toe in Overijssel. Wel blijft het aantal huishoudens dat in armoede leeft hoog. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, herziene cijfers.

Het huishoudensinkomen neemt met 6,3% toe in Overijssel

Tussen 2011 en 2015 is het huishoudensinkomen in Overijssel met 6,3% toegenomen. In Nederland was dat 6,6% (zie figuur 1). Daarmee hebben Overijsselse huishoudens een iets lager doorsnee gestandaardiseerd inkomen dan in de rest van Nederland.

In Overijssel is het doorsnee besteedbaar inkomen € 23.600,- per jaar en in Nederland als geheel is dat € 24.300,- per jaar. Het besteedbaar inkomen is het nettobedrag dat een huishouden per jaar te besteden heeft. Dit is het bruto-inkomen min de afgedragen premies en belastingen.

Inkomensverschillen

In de Twentse steden, Enschede, Almelo en Hengelo zijn de huishoudens met het laagste inkomen in Overijssel. In 2015 had Enschede onder alle gemeenten in Nederland het zevende laagste huishoudensinkomen.

Van alle gemeenten in Overijssel is het huishoudensinkomen met € 26.500,- in gemeente Wierden het hoogst (Figuur 2). Toch blijft Wierden flink achter bij Rozendaal (Gelderland). Rozendaal heeft met € 36.100,- het hoogste huishoudensinkomen van Nederland.

Figuur 2 doorsnee gestandaardiseerd huishoudensinkomen in 2015

Download het gegevensbestand van figuur 2 'doorsnee gestandaardiseerd huishoudensinkomen in 2015'

Groei van het huishoudensinkomen

Figuur 3

De gemeenten die in 2011 lagere huishoudensinkomen hadden dan de andere gemeenten hebben ook vaak een lagere groei van het huishoudensinkomen (figuur 3). Als deze achterblijvende gemeenten het groeitempo niet kunnen bijbenen, nemen de verschillen verder toe. Zo was in Enschede en Almelo het huishoudensinkomen in 2011 in verhouding laag. Ook zijn deze gemeenten minder hard gegroeid dan andere gemeenten. Dinkelland en Wierden hebben juist een hoog huishoudensinkomen en een grotere groei hiervan.

Het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens blijft hoog

In 2016 is het deel huishoudens in Overijssel dat ten minste 1 jaar onder de lage-inkomensgrens verkeerde, 7,7% (35,9 duizend huishoudens). Landelijk lag in dit percentage op 8,2% (Figuur 4).

Tussen 2011 en 2013 is het aantal huishoudens dat in armoede leeft gestegen. Daarna werd het minder. Toch blijft het deel huishoudens dat onder de lage inkomensgrens valt boven het niveau van 2011. Het aandeel huishoudens dat langdurig, dat is 4 jaar of langer, onder de lage inkomensgrens leeft, nam tussen 2014 en 2016 zelfs toe. Van 2,4% naar 3,0% in Overijssel en van 2.7% naar 3,3% in Nederland.

Enschede had in 2016 met 12,5 % het hoogste aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens. In Staphorst was het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens met 3,6% het laagst. Figuur 5 laat zien hoe de verdeling van lage inkomens in 2016 in Overijssel was.

Toelichting op begrippen

Doorsnee gestandaardiseerd inkomen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de volgend definitie gegeven aan het doorsnee gestandaardiseerd inkomen: ‘Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt.’; ‘Het doorsnee (oftewel mediane) inkomen is de middelste waarde als de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt: de helft van de huishoudens heeft meer, de andere helft heeft minder inkomen’.

Lage-inkomensgrens

De lage-inkomensgrens is het bedrag dat bepaalt of een gezin in armoede leeft. Ieder gezin dat minder te besteden heeft dan dit bedrag leeft in armoede. Het is een vast bedrag dat staat voor een gelijke koopkracht voor alle jaren en alle soorten huishoudens. Zo lag bijvoorbeeld de grens in 2015 op € 1.030,- per maand voor een alleenstaande en op € 1.930,- voor een echtpaar met twee kinderen.

Bronvermelding

Centrale Bureau voor de Statistiek (2012), Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving, Heerlen, maart 2012

Centrale Bureau voor de Statistiek (2017), Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015, februari 2017