Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Meldingen en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden (voorheen Boswet):

  • kapmelding;
  • ontheffing van de wachtverplichting van 6 weken;
  • uitstel van de herplantplicht buiten de termijn van drie jaar;
  • ontheffing van de herplantplicht als er geen herplant gaat plaatsvinden;
  • compensatie van de herplantplicht op een ander perceel.

Waarom

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor ons dichtbevolkte land. Voordat een houtopstand die onder de Wnb valt, geveld kan worden, moet volgens de wet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Voorwaarden

Wanneer u houtopstanden (bossen of rijenbeplantingen) wilt vellen waarop de Wnb van toepassing is. Dit kan gelden voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U heeft met dit onderdeel te maken als:

  • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom Houtopstanden (voormalig bebouwde kom Boswet) ligt;
  • houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen van groter dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Kapvergunning via gemeente

Soms is er ook een kapvergunning nodig, naast de kapmelding voor de Wet natuurbescherming. De gemeente geeft kapvergunningen af. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is.

Aanpak

Hoe werkt het onderdeel houtopstanden?

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Deze vervangt drie wetten: de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel