Omgevingsvergunning


Voor wie

Eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Vergunning bij bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit is één vergunning voor alle activiteiten binnen de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning kan verplicht zijn. Bijvoorbeeld als een bedrijf op een bepaalde plek iets wil slopen, (ver)bouwen, oprichten of gebruiken.

Waarom

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat voor welke activiteiten een omgevingsvergunning verplicht is.

Aanpak

Activiteitenbesluit

Bedrijven die onder het 'Activiteitenbesluit' vallen doen een melding Activiteitenbesluit. Een aanvraag om omgevingsverguning (onderdeel milieu) is vaak niet nodig.

Meer informatie vind u op de pagina melding activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning beperkte milieu toets

Voor sommige activiteiten uit het Activiteitenbesluit moet u eerst toestemming vragen. Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor de activiteiten die onder de algemene regels vallen is dan geen omgevingsvergunning (onderdeel Milieu) meer nodig. Daarvoor doet u een aanvraag voor een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een OBM.

Meer informatie vind u op de pagina omgevingsvergunning beperkte milieu toets.

Vragenformulier Bibob

Bedrijven uit de afvalbranche die een omgevingsvergunning onderdeel milieu aanvragen moeten een vragenformulier Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) invullen.
Daarmee bewijst het bedrijf dat het volgens de wet handelt en/of gaat handelen.

Het ingevulde vragenformulier BIBOB stuurt u mee met uw aanvraag omgevingsvergunning, onderdeel milieu.

Beleidsregel geurhinder

Voor de bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken is provinciaal geurbeleid vastgesteld. Dankzij de beleidsregel:

  • is het bij een aanvraag om omgevingsvergunning niet altijd nodig om een kostbaar geuronderzoek uit te laten voeren;
  • weten bedrijven vooraf hoe het aanvaardbaar geurhinderniveau tot stand komt;
  • kunnen bedrijven in de aanvraag alvast de vereiste maatregelen vermelden.

Met kleine verschillen tussen bedrijven of gebieden houdt een beleidsregel geen rekening. Gedeputeerde Staten kunnen dan hun afwijkingsbevoegdheid toepassen en toch nog een geuronderzoek verlangen. Dit is het geval indien:

  • een gebied of de aard van de geur zeer specifiek is;
  • ergens boven verwachting veel klachten optreden.

Toetsing vindt plaats met de toetsingstabellen beleidsregel geurhinder, zie daarvoor onderstaand document.

IPPC Tool

Bedrijven met een Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC) installatie kunnen gebruik maken van de IPPC-Tool bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Om de vergunningsaanvraag te beoordelen zijn gegevens nodig over de genomen BBT-maatregelen. Hiervoor kunt u gebruik maken van IPPC-Tools.

De IPPC-richtlijn is onderdeel van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) De richtlijn bestaat om verontreinigingen door industriële activiteiten te verminderen. Alle milieu-onderwerpen (bijvoorbeeld lucht, afval, water, bodem) worden in relatie tot elkaar bekeken. Hiermee wordt bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

IPPC-installatie aanwezig?

Om te bepalen of sprake is van een IPPC-installatie gebruikt u de Handleiding bepalen BBT voor industriële IPPC-installaties van Kenniscentrum Infomil. Hiermee kijkt u of binnen uw bedrijf één of meer activiteiten met de daarbij horende drempelwaarden uit bijlage 1 van de RIE plaatsvinden.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

postbus@overijssel.nl
Telefoon 038 499 7600

Regionale Uitvoeringsdiensten

Binnen de provincie Overijssel zijn er twee regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) die op een pragmatische en constructieve manier samenwerken op het gebied van vergunningverlening-, toezicht- en handhaving, Wabo-breed.

De site www.rudoverijssel.nl geeft informatie over de uitvoeringsdiensten in Overijssel.