Werk / object / beplanting vaarweg, ontheffing


Voor wie

Organisaties of belanghebbenden die een bouwwerk op, over of aan de vaarweg willen maken.

Wat

Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger.

Waarvoor

Voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen die zich binnen 10 meter vanaf het water van een vaarweg bevinden kan volstaan worden met het inzenden van een ondertekend en volledig ingevuld meldingsformulier.

Ontheffing

U moet de provincie Overijssel om een ontheffing vragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg maken.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie Overijssel.
  • Het te maken (bouw)werk / object / de aan te leggen beplanting belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van een vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Melding

U moet bij de provincie Overijssel een melding doen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een (bouw)werk/object/beplanting maken binnen 10 meter van de oever van een vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie Overijssel.
  • De melding moet minimaal vier weken voor aanvang van de werken te geschieden.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl