Verkeersbesluit, verzoek tot nemen


Voor wie

Iedereen die een verzoek wil indienen tot het nemen van een verkeersbesluit voor de provinciale wegen.

Wat

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Hiervoor worden verkeerstekens aangebracht. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een bord met maximale snelheid, verplichte rijrichting, voorrangsweg. Ook kunnen verkeerstekens op het wegdek worden aangebracht zoals een doorgetrokken streep of haaientanden.

Waarvoor

Verkeersbesluiten worden veelal genomen om een veilig weggebruik en een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken. Maar ook andere belangen kunnen soms aanleiding zijn om een verkeersbesluit te nemen

Aanpak

Het indienen van een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit op provinciale wegen kunt u op de volgende manier doen:

 • Via het digitale formulier (zie het formulier hierboven)
 • Per e-mail: postbus@overijssel.nl
 • Per post: Provincie Overijssel, t.a.v. Wegen en Kanalen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit op andere wegen doet u bij de volgende beheerder:

 • Rijkswegen = de regionale directie van Rijkswaterstaat
 • Waterschapswegen = het algemeen of het dagelijks bestuur van het waterschap
 • Gemeentelijke wegen = het college van burgemeester en wethouders of een speciaal daarvoor ingestelde commissie

Als het verkeersbesluit is genomen dan krijgt u daar bericht van. Het besluit wordt ook bekend gemaakt met een publicatie. Iemand die bezwaar heeft tegen het besluit, kan beroep indienen bij de rechtbank.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan. Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
 • het zorgen voor vrijheid van verkeer
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl