Wet natuurbescherming - Tweejaarstermijn Programma Aanpak Stikstof (PAS)


Voor Wie

Vergunninghouders met een realisatietermijn voor ontwikkelingsruimte in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Wat

U heeft een brief met voornemen tot het (gedeeltelijk) intrekken van uw vergunning ontvangen. Wilt u (gedeeltelijke) intrekking van de vergunning en de ontwikkelingsruimte voorkomen?

Waarom

Bij het ingaan van het PAS op 1 juli 2015, hebben de provincies afgesproken dat economische activiteiten die een Wnb vergunning met ontwikkelingsruimte krijgen, binnen 2 jaar moeten zijn gerealiseerd.

Als dat niet of niet helemaal is gelukt, kunnen de provincies de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk intrekken.

Aanpak

Vul het E-formulier in

Hiervoor heeft u nodig:

  • een realistisch plan waarin u onderbouwt aangeeft dat u realisatie van de vergunning beoogt.

Wat is een realistisch plan?

Onder een realistisch plan verstaan we in ieder geval dat de bouw, installatie en/of structurele plaatsing van dieren kan plaatsvinden binnen de door de provincie verstrekte extra termijn van een half jaar. Zowel financieel (de financiering is aantoonbaar tijdig rond, bijvoorbeeld blijkend uit toezeggingen van de bank) als materieel (de omgevingsvergunning bouw is tijdig rond, de contractering van het bouw- en installatiebedrijf is tijdig rond).

Toelichting redenen om ontwikkelingsruimte in te trekken

Er zijn verschillende redenen voor de provincies om onbenutte ontwikkelingsruimte in te trekken. Als de natuur verder onder druk is komen te staan, kan ingetrokken ontwikkelingsruimte niet opnieuw voor economische activiteiten worden uitgegeven, wat de stikstofdepositie blijvend beperkt en de natuur ten goede komt.

Een andere reden kan juist zijn dat ontwikkelingsruimte schaars is en dat de provincie ingetrokken ontwikkelingsruimte wil benutten voor het toestaan van nieuwe economische activiteiten die anders niet zouden kunnen doorgaan.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel