Wet natuurbescherming - faunabeheer en schadebestrijding


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

De provincie kan een vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen voor het vangen, verstoren of doden van dieren als belangen in het geding zijn.

Waarom

Mensen, dieren en planten leven met en naast elkaar in de provincie Overijssel. Soms botsen hun belangen. De provincie probeert een goede balans te vinden tussen wonen, werken en natuur. In Overijssel is helaas geen ruimte om alle soorten onbeperkt toe te laten: soms veroorzaken ze schade aan natuur en landbouwgewassen of leveren een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het beperken van de populaties van bepaalde diersoorten is soms noodzakelijk, maar dat beperken is gebonden aan een stelsel van vrijstellingen en ontheffingen.

Aanvragen via Provinciale Faunabeheereenheid

De aanvragen voor ontheffingen voor Faunabeheer en schadebestrijding lopen via de provinciale Faunabeheereenheid (FBE). Voor tegemoetkoming van schade door schadelijke diersoorten kunt u terecht bij het Faunafonds.

Vrijstelling, opdracht of ontheffing

De provincie kan een vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen voor het vangen, verstoren of doden van dieren als één van de volgende belangen in het geding is:

  • de volksgezondheid en openbare veiligheid;
  • de veiligheid van het luchtverkeer;
  • belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
  • ter bescherming van flora en fauna, of;
  • enkele andere belangen zoals:
    • het voorkomen van schade of overlast aan sportvelden, industrieterreinen of begraafplaatsen
    • het voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

Ontheffingen

Schadeveroorzakende vogel- en diersoorten uitsluitend opzettelijk worden verontrust of gedood als hiervoor ontheffing verleend is. De provincie heeft op voorhand ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Overijssel voor een aantal diersoorten zoals Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Knobbelzwaan, Vos, Ree, Spreeuw en Smient. De Faunabeheereenheid Overijssel stelt elke 5 jaar een faunabeheerplan op. In dit beheerplan wordt het provinciaal beleid op gebied van faunabeheer en schadebestrijding in detailniveau uitgewerkt. Het geeft aan wanneer een ontheffing kan worden verleend en onder welke voorwaarde. Bij de Faunabeheereenheid kan de wildbeheereenheid tot 24 uur vóór een bestrijdingsactie een machtiging worden aangevraagd voor het gebruik van deze ontheffingen. In de Atlas van Overijssel kunt u de begrenzing van de Overijsselse wildbeheereenheden vinden.

In gevallen dat er schade wordt veroorzaakt door diersoorten of gevallen waar de algemene ontheffing via het faunabeheerplan niet voldoende in voorziet of niet van toepassing is, kunt u contact opnemen met de Faunabeheereenheid Overijssel.

Als een van de andere genoemde belangen in het geding is, kunt u contact opnemen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 keuze 2.

Vrijstellingen

Een landelijke vrijstelling geldt voor het doden van erkende schadeveroorzakers van landbouwgewassen, nl. Canadese gans, Houtduif, Kauw, Konijn, Vos, Zwarte kraai. Een provinciale vrijstelling geldt voor het opzettelijk verontrusten van de diersoorten die opgenomen zijn op de provinciale lijst schadesoorten (zie Omgevingsverordening, Hoofdstuk 7 Natuur).

Opdracht

Voor een beperkt aantal diersoorten heeft de provincie personen aangewezen die schadesoorten bestrijden. Zo mogen de provinciale muskusrattenbestrijders muskusratten en beverratten bestrijden en mogen jachtaktehouders de nijlgans (invasieve exoot) doden. Ook zijn jachtaktehouders aangewezen die verkeersslachtoffers (Ree, Damhert, Edelhert en Wild zwijn) uit hun lijden kunnen verlossen.

Melding gebruik lichtbakken

Voor het melden van het gebruik van een lichtbak bij het schadebeheer vind u meer informatie op de pagina Wet natuurbescherming - lichtbakken.

Contact

Provincie Overijssel, Natuurtelefoon

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel