Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming (vergunning)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Aanvragen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998).

Wat

U heeft een vergunning nodig als u een project of handeling wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals het uitbreiden van een bestaand veehouderijbedrijf of het bouwen van een nieuwe fabriek.

Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere verstorende factoren leiden tot vergunningplicht. Voorbeelden daarvan zijn:

  • geluidsbelasting;
  • wijziging van grondwaterstanden of –stromen;
  • opzetten peil of peilverlagingen;
  • aanzuigende werking verkeer;
  • uitstoot van schadelijke stoffen;
  • lichthinder of versnippering van gebied.

Waarom

Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoet de provincie aan internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en beschermde soorten planten en dieren in die gebieden. De provincie Overijssel kent 25 Natura2000-gebieden. De provincie Overijssel heeft informatie beschikbaar over elk beschermd natuurgebied.

Aanpak

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Deze vervangt drie wetten: de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel