Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Meldingen en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden (voorheen Boswet):

  • kapmelding;
  • ontheffing van de wachtverplichting van 6 weken;
  • uitstel van de herplantplicht buiten de termijn van drie jaar;
  • ontheffing herplantplicht voor aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond;
  • ontheffing van de herplantplicht als er geen herplant gaat plaatsvinden;
  • compensatie van de herplantplicht op een ander perceel.

Waarom

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor ons dichtbevolkte land. Voordat een houtopstand die onder de Wnb valt, geveld kan worden, moet volgens de wet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Voorwaarden

Wanneer u houtopstanden (bossen of rijenbeplantingen) wilt vellen waarop de Wnb van toepassing is. Dit kan gelden voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U heeft met dit onderdeel te maken als:

  • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom Houtopstanden (voormalig bebouwde kom Boswet) ligt;
  • houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen van groter dan 10 are (1.000 vierkante meter) of het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Ontheffing aanleggen voedselbos

U kunt een ontheffing aanvragen voor het aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond. Heeft u al een voedselbos op landbouwgrond aangelegd in de periode van 1 januari 2015 t/m 31-12-2019 (overgangsrecht). Meld dit dan ook via bovenstaand formulier.

Kapvergunning via gemeente

Soms is er ook een kapvergunning nodig, naast de kapmelding voor de Wet natuurbescherming. De gemeente geeft kapvergunningen af. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke bomen deze vergunning nodig is.

Voedselbossen

Wij verlenen alleen een ontheffing. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u voor een vergunning, bestemming of andere wet- en regelgeving nog contact moet opnemen met de gemeente.

Aanpak

Hoe werkt het onderdeel houtopstanden?

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Deze vervangt drie wetten: de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.

Toelichting

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Telefoonnummer: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Berichtenbox: provincie-overijssel