Verontreiniging, sanering of aantasting bodem melden


Wat

Als een locatie mogelijk verontreinigd is, er een verontreiniging is aangetoond of er gesaneerd moet worden dan moet dit gemeld worden bij de provincie of gemeente.

Ook indien u weet dat u handelingen gaat verrichten of laat verrichten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten dient u dit te melden bij de provincie of gemeente. De hier bedoelde handelingen zijn vermeld in de Wet bodembescherming.

Waarvoor

Om te weten in welke mate de bodem verontreinigd is en of spoedige sanering noodzakelijk is beoordeelt de provincie als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb) bodemonderzoeksrapporten.

Voorwaarden

U hebt een meldingsplicht indien ten minste de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U verricht op of in de bodem bepaalde handelingen zoals bedoeld in de Wet bodembescherming of u laat dergelijke handelingen verrichten.
  • Het is u bekend geworden dat deze handelingen een verontreiniging of aantasting van de bodem veroorzaken of hebben veroorzaakt.

Aanpak

Voor het melden maakt u gebruik van de formulieren op deze pagina.

Met het online formulier 'melding bodemverontreiniging en/of -sanering' kunt u;

  • verontreiniging melden
  • beschikkingen aanvragen voor ernst en spoedeisendheid,
  • saneringsplannen indienen
  • saneringsevaluaties indienen
  • nazorgplannen indienen

Machtigingsformulier

Indien u de melding doet voor een ander dient u tevens een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee te sturen (upload), tenzij u via e-herkenning bent gemachtigd.

Formulieren start- en einde sanering

Deze formulieren uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang of beëindiging van de bodemsanering mailen naar de Omgevingsdienst (OD). Voor OD IJsselland naar: bodem@odijsselland.nl voor OD Twente naar: info@odtwente.nl.

Contact

De gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle zijn zelf bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Voor Zwolle en Deventer voert de Omgevingsdienst IJsselland deze taken uit. Gemeente Almelo, Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel

Team Vergunningverlening
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl