Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen Stroothuizen


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen Stroothuizen vastgesteld, inclusief het geactualiseerde Inrichtingsplan, het MER en de Reactienota. Het ontwerp PIP en de overige bijlagen liggen van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage.

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP worden een ontwerpontgrondingenvergunning en ontwerp-waterwetvergunning ter inzage gelegd. Het PIP en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld.

Het plan en bijbehorende documenten bekijken

U kunt het PIP bekijken via onderstaande links:

Bekijk de toelichting (inclusief bijlagen)

Bekijk de regels (inclusief bijlagen)

Bekijk de verbeelding

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-on01.

Inkijkexemplaar

Er is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
  • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
  • Waterschapshuis Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ ALMELO
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

De ontwerp-vergunningen zijn niet digitaal te raadplegen maar liggen als inkijkexemplaar op de voorgenoemde locaties.

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.

Reageren

In de periode van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kan een ieder een reactie indienen op het ontwerp-PIP inclusief bijlagen en/of op de ontwerp-vergunningen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915”.

Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer J. Klompmaker
o.v.v. Punthuizen Stroothuizen, nummer 3878915
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Over het PIP

Punthuizen-Stroothuizen is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied als onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De maatregelen voor Punthuizen-Stroothuizen zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan en is opgesteld door bestuurlijk trekker Staatsbosbeheer. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met Provincie Overijssel, Gemeente Losser, Gemeente Dinkelland, LTO Noord en Waterschap Vechtstromen

Dit inrichtingsplan is door de provincie Overijssel in 2017 vertaald naar een Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het voorontwerp heeft vanaf 5 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Op basis van de ingediende reacties en verdere gesprekken met grondeigenaren, is het voorontwerp vertaald naar een ontwerp-PIP. Het ontwerp-PIP wordt nu samen met de benodigde vergunningen-aanvragen opnieuw ter inzage gelegd.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Punthuizen Stroothuizen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Contact

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met:

de heer Jan Klompmaker
j.klompmaker@overijssel.nl
038 499 80 76