Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal vastgesteld, inclusief het geactualiseerde Inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal en de Reactienota.

Het ontwerp PIP en de overige bijlagen liggen van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage.  In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Het plan en bijbehorende documenten bekijken

U kunt het PIP bekijken via onderstaande links:

Bekijk de toelichting (inclusief bijlagen)
Bekijk de regels (inclusief bijlagen)
Bekijk de verbeelding

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipLandgOldenzaal-on01.

Inkijkexemplaar

Er is een inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
  • Gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD OLDENZAAL
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Let op! De gemeentehuizen en het provinciehuis zijn gesloten tijdens de feestdagen. Provincie Overijssel is tevens gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag.

Reageren

In de periode van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 kan een ieder een reactie indienen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Landgoederen Oldenzaal, nummer 3878756”.

Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer J. Klompmaker
o.v.v. Landgoederen Oldenzaal, nummer 3878756
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Contact

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met:

de heer Jan Klompmaker
j.klompmaker@overijssel.nl
038 499 80 76

Over het PIP

Het ontwerp-PIP is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door bestuurlijk trekker Provincie Overijssel en de gemeente Losser. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Oldenzaal, LTO Noord, Natuurmonumenten en Waterschap Vechtstromen.

Wat een Provinciaal Inpassingsplan is

De maatregelen die in Landgoederen Oldenzaal moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Lees meer over de besluitvorming