Terinzagelegging gecoördineerde vergunningen Natura 2000-gebied


Inleiding

De provincie en de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland willen meewerken aan het uitvoeren van maatregelen in het Natura 2000- gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

Dat is nodig om de natuurdoelen voor het Natura 2000-gebied te behalen. De maatregelen bestaan onder andere uit het vervangen van duikers door klepduikers, het opschonen van watergangen en kolken en het lokaal verlagen van de zomerkade.Om de maatregelen uit te kunnen voeren zijn vergunningen nodig.

Het gaat om drie vergunningen: de beide gemeenten verlenen een omgevingsvergunning om de benodigde werkzaamheden juridisch mogelijk te maken. De provincie verleent een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor gebiedsbescherming. Deze laatste vergunning is nodig omdat maatregelen worden genomen in een Natura 2000 gebied. Dit betekent dat vooraf mogelijke effecten op het gebied als gevolg van de werkzaamheden onderzocht moeten worden.

Om deze vergunningen te kunnen verlenen heeft de provincie samen met de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland drie ontwerp-besluiten opgesteld. Deze ontwerp-besluiten hebben ter inzage gelegen van 23 april tot en met 3 juni 2019. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

Ter inzage

U kunt vanaf 19 juli tot en met 29 augustus 2019 de documenten op locatie bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle
  • Het gemeentehuis van Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle
  • Het gemeentehuis van Zwartwaterland, Telvorenstraat 2, Hasselt

Beroep instellen

In de periode van ter inzage legging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp-besluiten of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, definitieve besluiten’ aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

  1. Naam en adres;
  2. Dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  4. De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kunnen de besluiten voorlopig ongedaan worden gemaakt. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Ronald Orie

Telefoon: 038 499 76 69
E-mail: r.orie@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

De heer Hans Maalderink

Telefoon: 038 499 73 42
E-mail: dj.maalderink@overijssel.nl