Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Dinkeldal Zuid


Inleiding

De maatregelen die in Dinkeldal Zuid moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Daarnaast is het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk vanwege voorgenomen ontgravingen en functiewijzigingen. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de effecten op het milieu in beeld gebracht. Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari 2020 het Ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) Dinkeldal Zuid en vormvrije m.e.r.-beoordeling vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 18 februari tot en met 30 maart 2020 het ontwerp-PIP inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling en bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een inspraakreactie indienen.

U kunt de documenten online bekijken:

Ter inzage op locatie

U kunt het voorontwerp op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op de volgenden locatie(s):

 • Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen binnen de genoemden periode.

Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijsel.nl onder vermelding van ‘Dinkeldal Zuid, nummer 3880485'
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. Dinkeldal Zuid, nummer 3880485
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer 038 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl