Terinzagelegging gecoördineerde vergunningen Natura 2000-gebied


Inleiding

De provincie en de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland willen meewerken aan het uitvoeren van maatregelen in het Natura 2000- gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Dat is nodig om de natuurdoelen voor het Natura 2000-gebied te behalen.

De maatregelen bestaan onder andere uit het vervangen van duikers door klepduikers, het opschonen van watergangen en kolken en het lokaal verlagen van de zomerkade. Om de maatregelen uit te kunnen voeren zijn vergunningen nodig. Het gaat om drie vergunningen:

 • De beide gemeenten verlenen een omgevingsvergunning om de benodigde werkzaamheden juridisch mogelijk te maken.
 • De provincie verleent een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming voor gebiedsbescherming. Deze laatste vergunning is nodig omdat maatregelen worden genomen in een Natura 2000 gebied. Dit betekent dat vooraf mogelijke effecten op het gebied als gevolg van de werkzaamheden onderzocht moeten worden.

Om deze vergunningen te kunnen verlenen heeft de provincie samen met de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland drie ontwerp-besluiten opgesteld. Deze drie besluiten liggen gezamenlijk ter visie.

Ter inzage op locatie

U kunt vanaf dinsdag 23 april 2019 tot en met maandag 3 juni 2019 alle documenten inclusief bijlagen bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
 • Het gemeentehuis van Zwolle, Lübeckplein 2, ZWOLLE
 • Het gemeentehuis van Zwartwaterland, Telvorenstraat 2, HASSELT

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar Natura2000vergunningen@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van mevr. Iris Wolters
  O.v.v. Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, nummer 5269714
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met mevrouw Iris Wolters, 038 499 92 26.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ingestuurde zienswijzen verwerken we in een Reactienota. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van de vergunningen.

Contact

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de coördinator vergunningen:

mevrouw Iris Wolters

Telefoonnummer: 038 499 92 26
E-mailadres: i.wolters@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen, kunt u ook terecht bij:

de heer Hans Maalderink

Telefoonnummer: 038 499 73 42
E-mailadres: dj.maalderink@overijssel.nl

Kijk ook op www.overijssel.nl/uiterwaardenzwartewatervecht