Ter inzage Ontwerpbesluit intrekking Besluit Tijdelijk Gebruik kavelovergang 2020 Landinrichting Staphorst


Inleiding

De Uitvoeringscommissie voor de landinrichting Staphorst* heeft in haar vergadering van 6 september 2019 besloten over te gaan tot intrekking van haar eerder genomen besluit tot vaststelling van het ‘Besluit Tijdelijk Gebruik Kavelovergang 2020’. Met de intrekking komt de kavelovergang per 1-1-2020 te vervallen.

Ter inzage

U kunt vanaf woensdag 18 september 2019 tot en met dinsdag 29 oktober 2019 het ontwerpbesluit bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt het Ontwerpbesluit Intrekking Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 op papier bekijken. Dit kan op werkdagen 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle.

Voor een toelichting en/of het mondeling naar voren brengen van een zienswijze bestaat de gelegenheid op dinsdag 24 september 2019 in het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 te Staphorst, ‘s morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging, dus tot en met 26 maart 2019 kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn zienswijze tegen voormeld ontwerpbesluit bij de Uitvoeringscommissie Staphorst kenbaar maken.

Zienswijzen moeten schriftelijk worden ingediend bij:

Uitvoeringscommissie Staphorst
De heer J. van der Graaf, secretaris
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

J. de Graaf

Telefoon: 038 499 86 38
E-mail: J.vd.Graaf@overijssel.nl