Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen Stroothuizen


Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Punthuizen Stroothuizen vastgesteld, inclusief het MER en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen.

Gecoördineerde vergunningen

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP lagen een ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerp-waterwetvergunning ter inzage. Het PIP en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 25 november 2016 is vastgesteld.

Ter inzage

Het PIP inclusief bijlagen en gecoördineerde vergunningen liggen van dinsdag 6 augustus 2019 tot en met maandag 16 september 2019 ter inzage.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-va01.

Op locatie bekijken

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • Het gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
 • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp
 • Waterschapshuis Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo
 • Het provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Een beroep indienen

Tegen het besluit tot vaststelling van het PIP Punthuizen Stroothuizen en/of de gecoördineerde vergunningen kan gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingediend door:

 • belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of de vergunningen;
 • belanghebbenden aan wie niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend;
 • iedereen als het gaat om de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP.

Degenen die beroep hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Beroep indienen:

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder vermelding van 'Natura 2000 PIP Punthuizen Stroothuizen'.

 1. In de uw brief vermeldt u
  • naam, adres, datum
  • om welk besluit het gaat (stuur een kopie van het besluit mee met de brief)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
 2. Onderteken uw brief
 3. Verstuur uw beroepschrift binnen de periode van de terinzagelegging.

Uw beroepschrift kunt u op 4 manieren indienen

 1. Per post naar: Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 2. Per expreszending of persoonlijk afgeven van stukken tijdens kantooruren (8.30 uur - 17.00 uur): Oranjestraat 15, 2514 JB Den Haag
 3. Per fax. Het faxnummer van de Raad van State is: 070 365 13 80.
 4. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de Raad van State.

Het is niet mogelijk een beroep in te dienen per e-mail.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk:

 • De beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.
 • Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen.

Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Ronald Orie

Telefoon: 038 499 76 69
E-mail: r.orie@overijssel.nl