Terinzagelegging ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019


Inleiding

De provincie wil haar Omgevingsvisie en Omgevingsverordening uit 2017 actueel houden. Dat doet zij door jaarlijkse actualisatierondes waarin relevante eerder vastgestelde beleidswijzigingen worden doorvertaald in deze beide documenten. Ook worden omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten hersteld.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de beide ontwerpen op 26 februari 2019 vastgesteld, en nu ter inzage gelegd. Dan kan iedereen daar zijn of haar zienswijze op indienen. Wie een zienswijze wil indienen, moet dat doen in de periode dat de documenten ter inzage liggen. Volgens de planning nemen Provinciale Staten in oktober een besluit over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen (pdf, 165 kB) waarop de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in deze actualisatie worden aangepast. Daarbij is aangegeven wanneer en door wie tot de beleidswijziging is besloten. In datzelfde overzicht staan ook de omissies in teksten en kaarten die in deze actualisatieronde worden hersteld.

De documenten bekijken

U kunt vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 8 mei 2019 alle documenten bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op de volgende locaties:

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  • Het stadhuis/gemeentehuis van uw gemeente in Overijssel
  • Twentehuis, Nijverheidstraat 30, 7551 JM Enschede
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025  BM Zwolle
  • Twentehuis, Nijverheidstraat 30, 7551 JM Enschede
  • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG  Doetinchem
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ  Almelo
  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX  Apeldoorn
  • Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad.

Online bekijken

U kunt in dezelfde periode de documenten online bekijken:

Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019

Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening 2018/2019
en in onze plannenviewer: https://overijssel.tercera-ro.nl/mapviewer/

Als u wilt lezen hoe de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp Omgevingsverordening er uit zien met de wijzigingen er in verwerkt, kunt u deze zogenaamde geconsolideerde versies bekijken op:

Geconsolideerde Omgevingsvisie vanaf 2017

Geconsolideerde Verordening vanaf 2017

Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan deze geconsolideerde versies.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen op de onderdelen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die in deze actualisatieronde worden gewijzigd.

Dit kan op de volgende manieren:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
ter attentie van het secretariaat van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

  • Bel tijdens kantooruren met het Overijssel loket, 038 499 88 99 (toets keuze 4)

Vermeld daarbij: ‘Zienswijze voor EDO zaak 5001159’ en uw naam, adres, datum en het onderwerp en motivering van uw zienswijze.

Reageer uiterlijk op woensdag 8 mei 2019.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ingestuurde zienswijzen verwerken we in een ontwerp-reactienota. Daarin staat wat we van de zienswijzen vinden en of ze aanleiding zijn voor aanpassing van de ontwerpen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een brief. Met daarin het advies van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten op zijn/haar zienswijze voordat Provinciale Staten een besluit nemen. Deze besluitvorming staat gepland in oktober 2019.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Overijssel Loket

Telefoonnummer: 038 499 88 99