Terinzagelegging vastgesteld N2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 23 april 2019 het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek definitief vastgesteld. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Het beheerplan beschrijft het gebied, de te behalen natuurdoelen en wat nodig is om deze doelen te realiseren.

Gedeputeerde Staten hebben ook de Nota van Antwoord vastgesteld. Daarin is een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-beheerplan.

Het beheerplan en de Nota van Antwoord liggen nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen de documenten kan bekijken. Als u het niet eens bent met het besluit tot vaststelling van het beheerplan kunt u in beroep bij de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 14 mei 2019 tot en met dinsdag 25 juni 2019 alle documenten bekijken.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op de volgende locatie:

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

  • u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend; of
  • het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend; of
  • u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep is alleen mogelijk tegen bepaalde onderdelen van het beheerplan

Welke onderdelen dit zijn, staat beschreven in paragraaf 8.1 van het beheerplan.

Uw beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen

Deze eisen vindt u op de website van rechtspraak.nl. Daar leest u ook hoe u het beroepschrift kunt versturen. De termijn om een beroepschrift in te dienen loopt van 15 mei 2019 tot en met 25 juni 2019.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 361 55 55.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden.

Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 361 55 55.

Contact

Eenheid Natuur en Milieu

Pieter Dikhoff

Telefoonnummer: 038 499 75 67
E-mailadres: p.dikhoff@overijssel.nl