Terinzagelegging aanpassing begrenzing boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep


Inleiding

De provincie Overijssel wil de grenzen van de boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep aanpassen. In een boringsvrije zone mag onder een bepaalde diepte niet worden geboord. Doel is de bescherming van grondwatervoorraden voor drinkwaterwinning. Onderzoek heeft aangetoond dat de zone Salland Diep bij Zwolle te ruim is. Dit belemmert andere ontwikkelingen, zoals geothermie (winning van aardwarmte op grote diepte).

Gedeputeerde Staten hebben een beleidsvoorstel gemaakt voor het aanpassen van de grens van de boringsvrije zone Salland Diep. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de bescherming van de drinkwaterwinning Engelse Werk Diep. Daarom is ook een aanpassing van de boringsvrije zone Engelse Werk Diep nodig.

Dit beleidsvoorstel ‘Boringsvrije zone Salland Diep’ ligt nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen dit voorstel kan bekijken en er op kan reageren.

Ter inzage

U kunt het beleidsvoorstel bekijken vanaf woensdag 8 mei 2019 tot en met dinsdag 18 juni 2019.

Online bekijken

Bekijken op locatie

U kunt het beleidsvoorstel 'Boringsvrije zone Salland Diep' op papier bekijken. Dit kan op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur)

en tijdens de openingstijden van de gemeente op:

 • Stadskantoor gemeente Zwolle, Lübeckplein 2
 • Gemeentehuis van Dalfsen, Raadhuisstraat 1
 • Gemeentehuis van Raalte, Zwolsestraat 16
 • Gemeentehuis van Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1
 • Stadhuis Deventer, Grote Kerkhof 1

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van de heer F. Stam
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel tijdens kantooruren met het Overijssel loket, telefoonnummer: 038 499 88 99 (toets keuze 4)

Vermeld daarbij ‘Reactie op beleidsvoorstel ‘Boringsvrije zone Salland Diep’ en EDO-nummer 5328519. Reageer uiterlijk op dinsdag 18 juni 2019.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ingestuurde zienswijzen verwerken we in een Reactienota. Daarin stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor hoe zij daarop kunnen reageren.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt, voordat Provinciale Staten een besluit nemen, een kopie van de Reactienota. De besluitvorming over de aanpassingen van de begrenzing van de boringsvrije zones staat gepland in het najaar van 2019.