Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zuidwest Twente


Voor wie

  • de LAG;
  • rechstpersonen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten met het oog op het opstellen van een samenwerkingsproject en het zoeken van geschikte partners en gebieden daarvoor. Of de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Alle aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek. Projecten dienen minimaal 28 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1.

De mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de LOS

max. 12
2.

De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER (bottom-up, integraal, innovatief, samenwerkend, gebiedsgericht).

max. 12
3.

De mate waarin het project haalbaarheid is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt.

max. 9
4.

De mate van efficiency en doelmatigheid van het project.

max. 9

Het minimum aantal te behalen punten om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt voor:

  • criterium 1 - 8 punten
  • criterium 2 - 8 punten
  • criterium 3 - 6 punten
  • criterium 4 - 6 punten

U dient voor ieder criterium ten minste het minimale aantal punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.