Subsidie Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de waterveiligheid of klimaatbestendigheid van de IJssel-Vechtdelta.

Bij klimaatbestendigheid gaat het alleen om maatregelen die wateroverlast, droogte of hittestress voorkomen. Bij waterveiligheid moet het gaan om het treffen van maatregelen die sturen op preventie, water robuuste inrichting of crisisbeheersing.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt tot uiterlijk op 1 oktober 2018 voor 17.00 uur de subsidie aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker of de programmaleider van de IJssel-Vechtdelta. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Dhr. B. Neefjes
Tel.: 038 499 7352
Mail: b.neefjes@overijssel.nl, of:

Dhr. M. ten Heggeler
Tel.: 038 499 7864
Mail: m.t.heggeler@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80