Subsidie Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000


Voor wie

Een partner van Samen werkt beter of een natuurlijk persoon of  privaatrechtelijke rechtspersoon die eigenaar is van gronden die belangrijk zijn voor de Ontwikkelopgave én waarvan de gronden vallen binnen de begrenzing van de Omgevingsvisie.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van de maatregelen voor de Natura 2000-gebieden.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • De verkenning van een gebiedsproces met als resultaat een programma van eisen (fase 1).
    Onder gebiedsproces verstaan wij: een proces in een gebied met redelijk complexe of grote opgaven, vaak met veel deelnemers en veel grotere belangenconflicten dat moet leiden tot een gedragen uitvoering van maatregelen.
  • Het opstellen van een plan van aanpak voor fase 2, fase 3 of fase 4.
  • Het opstellen van een gebiedsplan of -offerte op basis van het programma van eisen (fase 2).
  • het realiseren van een gebiedsplan of –offerte dan wel het realiseren van interne maatregelen (fase 3).
  • Gebruik en beheer (fase 4).

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80