Breedbandinfrastructuur Overijssel, Ingediende vooraanvragen


Ontvangen vooraanvragen

Er zijn in 2017 nog geen vooraanvragen ontvangen.

Een vooraanvraag kunt u indienen via onze pagina Breedbandinfrastructuur Overijssel - Vooraanvraag grote NGA-projecten in het buitengebied.

Alternatief plan voor een ingediende vooraanvraag

Indien u meent dat u een NGA-netwerk zou kunnen aanleggen in een gebied waarvoor bij de provincie een vooraanvraag is ingediend, binnen een periode van drie jaar zonder dat daarvoor subsidie nodig is, dan kunt u daartoe een plan indienen.

Wat moet u doen?

  • U dient uw plan in aan de hand van een door uw Raad van Bestuur geaccordeerd voorstel en conform onze criteria zoals genoemd in de regeling Breedbandinfrastructuur Overijssel.
  • U toont aan dat u een gefinancierd investerings- en realisatieplan hebt, dat voorzien is van voor de uitvoering benodigde goedkeuringen en dat binnen 3 jaar leidt tot tenminste een vergelijkbaar NGA aanbod.
  • U dient het plan binnen 4 weken na publicatie van de ingediende vooraanvraag bij ons in.

U zult dan contractueel gehouden worden aan de uitvoering van uw plan.

Tenderprocedure

Indien wij geen alternatief plan ontvangen, zullen wij een ieder (inclusief de vooraanvrager) in staat stellen binnen een periode van 8 weken een subsidieaanvraag in te dienen voor een NGA-project in het in de vooraanvraag vermelde gebied. De subsidieaanvraag wordt in dat geval ingediend aan de hand van het aanvraagformulier voor het betreffende witte gebied, zoals genoemd in de vooraanvraag, dat op dat moment beschikbaar komt op onze website.

De volledige tekst van de regeling kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 6.11 Breedbandinfrastructuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

Eerder ontvangen vooraanvragen

De provincie heeft voor 2017 vooraanvragen ontvangen.

Op de kaart Initiatieven Breedband Buitengebied in kaartlaag Fasering subsidieregeling buitengebied’ kunt u zien welke initiatieven er zijn.