Regeling Samenwerking voor innovaties (water)


Voor wie

Samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverbanden in oprichting.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.5.1 subsidiabele activiteit

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:
  1. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband of;
  2. gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of;
  3. uitvoering van een innovatieproject;
 2. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in het kader van één of meerdere van de volgende thema’s:
  1. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  2. klimaatadaptatie;
  3. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.
 3. De activiteit heeft betrekking op de voortbrenging van landbouwproducten.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
a.

Kosteneffectiviteit.
Dit wordt bepaald door de totaal aangevraagde subsidiabele kosten te relateren aan het effect op of de mate waarin de doelstelling(en) zoals beschreven in artikel 3.5.9 worden behaald.

1 - 4
b.

De haalbaarheid van het project.

 • Bij een activiteit zoals bedoeld in artikel 3.5.1 lid 1. onder a. en b. wordt dit gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen een werkbare en vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. Dit blijkt uit de kwaliteit van het projectplan en van het beoogde samenwerkingsverband zelf.
 • Bij een activiteit zoals bedoeld in artikel 3.5.1 lid 1. onder c. wordt dit gedefinieerd als de kans dat de partijen er in slagen het innovatie-idee uit te werken. Dit blijkt uit de kwaliteit van het plan van aanpak.
1 - 4
c. Mate van effectiviteit van de activiteit.
Hierbij wordt gekeken naar de meerwaarde van de beoogde innovatie, de bijdrage aan duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden en de brede toepasbaarheid van de beoogde innovatie
1 - 4
d.

Mate van innovativiteit.
Hierbij wordt zowel gekeken naar in hoeverre de nieuw samenwerking nieuwe verbanden tot stand brengt als naar de meerwaarde die de innovatie zelf heeft.

1 - 4

De wegingsfactor voor criterium a., c. en d. is deze 3 en voor criterium b. is deze 2. Het totaal aantal punten wordt berekend door de score per onderdeel te vermenigvuldigen met de wegingsfactor en deze daarna bij elkaar op te tellen.

Projecten dienen een minimumscore van 25 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.