Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Zuidwest Twente


Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente:

 1. Het behouden en creeëren van levendige gemeenschappen;
 2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied;
 3. De profilering van Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor recreant en toerist;
 4. Verstevigen van de relatie tusen landbouw, voedsel en stad.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door de LAG als adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek. Projecten dienen minimaal 28 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1.

De mate waarin het project bijdraagt aan één of meerdere doelen van de LOS, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de bijdrage aan:

 1. Het behouden en creëren van levendige gemeenschappen;
 2. Het versterken van bedrijvigheid in het buitengebied;
 3. Profilering van een boeiende omgeving voor recreant en toerist;
 4. Verstevigen van de relatie tusen landbouw, voedsel en stad.
min.  8 max. 12
2. De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit
 1. de bottom-up aanpak;
 2. de integraliteit;
 3. innovativiteit;
 4. samenwerking;
 5. gebiedsgerichtheid;
 6. overdraagbaarheid.
min.  8 max. 12
3. De mate waarin het project haalbaar is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt, hetgeen blijkt uit:
 1. de organisatiebeschrijving;
 2. de expertise van de initiatiefnemer;
 3. het realisme van het tijdpad;
 4. het zicht op continuïteit;
 5. een sluitende en transparante begroting;
 6. het dekkingsplan;
 7. het communicatieplan.
min.  6 max. 9
4. De mate van efficiency en doelmatigheid van het project hetgeen blijkt uit
 1. de balans tussen investeringen en de verwachte opbrengst in brede zin;
 2. de meerwaarde die het project krijgt door gebruikmaking van de LEADER-subsidie;
 3. het zicht op de continuïteit na realisatie van het project.
min.  6 max. 9