Regeling Niet productieve investeringen water


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Overijssel die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water - en klimaatdoelen.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
a. De kosteneffectiviteit.
Dit wordt bepaald door de totaal aangevraagde subsidiabele kosten te relateren aan het effect op of de mate waarin de doelstelling(en) zoals beschreven in artikel 3.1.6 worden behaald.
1 - 4
b. De mate van effectiviteit van de activiteit.
De effectiviteit van de activiteit is afhankelijk van de te bereiken doelstelling(en) in een gebied en de mate waarin de activiteit beoogt aan het bereiken van die doelstelling(en) bij te dragen.
1 - 4
c. De haalbaarheid van het project.
Dit zal worden bepaald aan de hand van de kwaliteit van het projectplan en aan de hand van de situatie in het veld en het (aantoonbare) draagvlak voor het project.
1 - 4
d.

De mate van urgentie.
Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre de opgave(n) die aangepakt worden geïdentificeerd zijn als opgaven die noodzakelijk aangepakt dienen te worden en op welke termijn die aanpak noodzakelijk is.

1 - 4

De wegingsfactor voor criterium a. en b. is 3, voor criterium c. en d. is deze 2. Het totaal aantal punten wordt berekend door de score per onderdeel te vermenigvuldigen met de wegingsfactor en deze daarna bij elkaar op te tellen.

Projecten dienen een minimumscore van 22 punten te behalen om voor subsidie in aanmerking te komen.