Ambt delden, Rijksweg 9 in Ambt Delden - melding van het voornemen te saneren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (BUS)


Publicatiedatum:
6 oktober 2017
Type:
bodembeschermingsvergunning
Locatie:
Hof Van Twente (Gemeente)
Downloads:

Bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 3 oktober 2017 een melding op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) hebben ontvangen van Sweco Nederland. Het betreft het voornemen op bovengenoemde locatie te saneren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen (BUS). De sanering valt in de categorie Kleinschalig immobiel, als bedoeld in artikel 1.2 onder a van de Regeling uniforme saneringen (RUS).

Mogelijkheid van inzien

nvt

Mogelijkheid van bezwaar

Deze kennisgeving geschiedt onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb, het BUS en de RUS. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de ontvangstdatum van de melding aanvangen met de sanering.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze melding kunt u contact opnemen met hr. M. de Lange van het team vergunningverlening, telefoonnummer tel 038 499 8764 of e-mail m.d.lange@overijssel.nl