Ambt Delden, Rijksweg 4 in Ambt Delden - beschikking instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)


Publicatiedatum:
20 december 2017
Type:
bodembeschermingsvergunning
Locatie:
Hof Van Twente (Gemeente)
Termijn:
18 december 2017 - 29 januari 2018

Bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 20 november 2017 een evaluatieverslag hebben ontvangen van een uitgevoerde bodemsanering van Sweco Nederland met het verzoek hiermee in te stemmen. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de beschikking vastgesteld.

Mogelijkheid van inzien

Deze beschikking ligt van tot en met ter inzage bij Gemeente Hof van Twente, de Höfte 7, 7471DK te Goor.

Mogelijkheid van bezwaar

De mogelijkheid tot bezwaar is in de beschikking aangegeven. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer 038 499 93 05), onder vermelding van de projectcode OV173507486.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze melding kunt u contact opnemen met de heer M. de Lange van het team vergunningverlening, telefoon 038 499 8764 of e-mail m.d.lange@overijssel.nl.