Kampen, Oosterlandenweg 2 in IJsselmuiden - beschikking instemming met een evaluatieverslag overeenkomstig het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)


Publicatiedatum:
20 december 2017
Type:
bodembeschermingsvergunning
Locatie:
8271ap (Postcode)
Termijn:
18 december 2017 - 29 januari 2018

Bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 3 november 2017 een evaluatieverslag hebben ontvangen van een uitgevoerde bodemsanering van Econsultancy B.V. met het verzoek hiermee in te stemmen. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de beschikking vastgesteld.

Mogelijkheid van inzien

Deze beschikking ligt van 18 december 2018 tot en met 29 januari 2018 ter inzage bij Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261DD te Kampen.

Mogelijkheid van bezwaar

De mogelijkheid tot bezwaar is in de beschikking aangegeven. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer 038 499 93 05), onder vermelding van de projectcode .

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over deze melding kunt u contact opnemen met de heer A. de Jong van het team vergunningverlening, telefoon 038 499 7076 of e-mail a.d.jong@overijssel.nl.