Wet- en Regelgeving

Gepubliceerd op 10 april 2017

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. Een subsidie is nooit een betaling voor geleverde goederen of diensten.
De provincie Overijssel verleent subsidie op basis van een aantal juridische documenten.

Algemene wet bestuursrecht (Awb) .
Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV)
Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017 (Ubs).

In de Awb zijn in hoofdstuk 4 allerlei normen opgenomen waar wij rekening mee houden als we subsidies verstrekken. De Awb schrijft voor dat een overheid subsidie kan verstrekken als daarvoor een wettelijke grondslag is.
We hebben deze grondslag geformuleerd in de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) en het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017 (Ubs).

De Algemene subsidieverordening vormt de wettelijke basis van het Uitvoeringsbesluit.

In het Uitvoeringsbesluit is geregeld welke activiteiten, personen of organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Ook regelt dit besluit de verschillende procedures die op de verschillende subsidies van toepassing zijn. Dit betekent dat een subsidieaanvraag voor wat betreft wet- en regelgeving wordt getoetst aan de hand van de Awb, de ASV en het Ubs.

Europese regelgeving

Bij subsidies vanuit Europese fondsen zullen de daarvoor geldende Europese voorschriften moeten worden nageleefd. Wij moeten dan uitgaan van de voorschriften die voor de subsidie zijn opgesteld door de Europese instantie. Voor subsidies die als staatssteun zijn aan te merken, is het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 van toepassing voor zover het niet strijdig is met Europeesrechtelijke regels.


Snel naar: