Wet- en regelgeving

Gepubliceerd op 8 februari 2018

Er gelden wettelijke regels voor het geven van subsidie

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan in hoofdstuk 4 allerlei regels. Hiermee moeten wij rekening houden als we subsidie willen geven.
In hoofdstuk 4 staat ook dat overheden alleen subsidie mogen geven als dat wettelijk is geregeld in een document. In het document moet staan voor welke activiteiten subsidie wordt gegeven.
Wij hebben dat beschreven in twee wettelijke documenten:

  • De Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV).
  • Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs).

Snel naar:

Provinciale regelgeving

In de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) is geregeld dat de provincie subsidie kan geven voor allerlei activiteiten. Dit document vormt daarmee de wettelijke basis voor het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

In het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs) staan alle subsidieregelingen van de provincie. In het besluit staat welke activiteiten, personen of organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Dit kan per subsidieregeling verschillen. Ook regelt dit besluit de manier van werken die op de verschillende subsidies van toepassing zijn. Dit betekent dat een subsidieaanvraag voor wat betreft wet- en regelgeving wordt getoetst aan de hand van de Awb, de ASV en het Ubs.

Europese wet- en regelgeving

Wij moeten met het geven van subsidie ook rekening houden met Europese regels. Voordat wij subsidie geven bekijken wij of er sprake is van staatssteun voor een bepaalde activiteit. Staatssteun is een overheidsmaatregel, in dit geval subsidie, en mag geen invloed hebben op de markt. Krijgt een bedrijf staatssteun, maar de concurrenten niet? Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. Als dat zo is dan mag de aanvrager geen of niet teveel subsidie krijgen. Zo kan een aanvrager die al een subsidie uit een Europees Fonds (EFRO of POP3) heeft gekregen geen extra subsidie van de provincie krijgen voor hetzelfde project. Zouden wij dat toch doen dan wordt de aanvrager gekort op zijn Europese subsidie. In het ergste geval wordt zijn subsidie ingetrokken.