Kostensoorten

Gepubliceerd op 19 december 2017

Wij gebruiken vijf kostensoorten die subsidiabel zijn

Alle subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van onze kostensoorten. Wij vragen u om in uw begroting aan te geven om welke kostensoorten het gaat. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller behandelen. Als hulpmiddel kunt u ook het Exceldocument gebruiken dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.

Hieronder leest u welke kostensoorten wij gebruiken en wanneer ze subsidiabel zijn. Ook kunt u hier de kosten vinden die niet in aanmerking komen voor subsidie.

NB Bij enkele subsidieregelingen zijn niet alle kostensoorten subsidiabel. Als dat zo is dan geven wij dat aan in de subsidieregeling.

Download hier de begroting

Welke vijf kostensoorten gebruiken wij?

Wanneer zijn de kostensoorten subsidiabel?

De vijf kostensoorten zijn:

 1. Loonkosten van medewerkers in dienst van de aanvrager.
  De kosten moeten direct aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn. Daarnaast moeten ze doelmatig en aan te tonen zijn. Wij gebruiken hiervoor twee berekeningen die hieronder verder worden beschreven.
 2. Kosten voor gebruik van machines en apparatuur.
  Deze kosten zijn naar rato van het gebruik subsidiabel als deze kosten direct aan de subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen. Dit zijn de gebruikskosten (waaronder afschrijvingskosten) voor machines en apparatuur die al in uw bezit zijn of worden aangeschaft voor het uitvoeren van de activiteit.
 3. Kosten van onafhankelijke derden.
  Dit zijn kosten die op factuur aantoonbaar zijn. Ze moeten van een onafhankelijke derde afkomstig zijn. Daarnaast moeten de kosten direct aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn en doelmatig zijn. De kosten hebben betrekking op activiteiten die binnen de subsidieperiode De subsidieperiode is de periode vanaf de datum dat wij de aanvraag ontvingen tot en met de datum waarop de activiteit uitgevoerd moet zijn. Deze periode staat in de brief die wij u sturen. Voor de einddatum gebruiken wij vaak de einddatum van uw project. Deze datum vragen wij u in te vullen in het aanvraagformulier. uitgevoerd zijn. Het maximaal subsidiabele uurtarief van derden is € 130,- exclusief btw.
 4. Kosten voor de inzet van vrijwilligers.
  Deze kosten zijn alleen subsidiabel als ze op factuur aantoonbaar zijn. Bijvoorbeeld verzekeringspremies voor vrijwilligersinzet of lunches. Het gaat hierbij niet om een vergoeding voor de inzet in uren van vrijwilligers. Die kosten zijn meestal niet op factuur aantoonbaar.
 5. Kosten voor het verkrijgen van een controle verklaring van een onafhankelijke accountant
  De subsidie voor deze kosten bedraagt 100% van de kosten maar is pas van toepassing bij subsidies vanaf € 125.000,- en hoger én als dit door Gedeputeerde Staten verplicht wordt gesteld. De kosten ervan moeten op factuur aantoonbaar zijn.

Berekening van de loonkosten

Wij gebruiken twee berekeningswijzen voor de interne loonkosten. U mag zelf kiezen welke u wilt gebruiken:

 1. Berekening op basis van loonkosten plus opslag: voor de berekening van de loonkosten op deze wijze wordt de volgende formule gehanteerd: directe loonkosten per jaar delen door 1.600 uren per fulltime medewerker, vermeerderd met maximaal 40% als vergoeding voor de indirecte kosten.
 2. Berekening op basis van een vast uurtarief van € 35,- voor eigen werkzaamheden, directe loonkosten of voor arbeidskosten van personen waarvan het loon niet eenduidig bepaald kan worden.

Uitzondering berekening interne loonkosten

Alleen aanvragers die in 2016 subsidie hebben ontvangen gebaseerd op het integraal kostprijstarief (IKT) Zoals bedoeld in artikel 1.1.5. lid 1 onder a van het oude Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011., mogen ook op basis van het IKT subsidie aanvragen.

Onze vijf kostensoorten zijn subsidiabel als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De kosten moeten direct toe te rekenen zijn aan de subsidiabele activiteit.
 • De kosten van derden moeten betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode De subsidieperiode is de periode vanaf de datum dat wij de aanvraag ontvingen tot en met de datum waarop de activiteit uitgevoerd moet zijn. Deze periode staat in de brief die wij u sturen. Voor de einddatum gebruiken wij vaak de einddatum van uw project. Deze datum vragen wij u in te vullen in het aanvraagformulier. uitgevoerd zijn.
  Als uw project uitloopt meldt dit dan zo snel mogelijk via het formulier Indienen wijzigingsverzoek.
 • Er is voor dezelfde activiteit geen andere subsidie ontvangen van de provincie Overijssel.
 • Uit de begroting blijkt dat de kosten gefinancierd kunnen worden.
 • De subsidie die wij geven moet ten minste € 1.000,- of meer zijn.
 • De kosten van een controleverklaring van de accountant bij de vaststelling van uw subsidie zijn alleen subsidiabel als wij daarom vragen. Dit geldt pas bij subsidies vanaf € 125.000,- én alleen als wij daarom vragen!.

Welke kosten zijn niet subsidiabel?

De volgende kosten worden niet meegenomen bij de berekening van de subsidie:

 • Kosten van activiteiten die buiten de subsidieperiode zijn uitgevoerd. Als de activiteit al is gestart voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, dan komen alleen de kosten van het deel van de activiteit dat nog niet is uitgevoerd voor subsidie in aanmerking. In dat geval vragen wij om een overzicht van de kosten van de activiteiten die al zijn uitgevoerd.
  De kosten voor het verkrijgen van een controle verklaring van een onafhankelijke accountant zijn altijd subsidiabel. Dit geldt bij subsidies vanaf € 125.000,- én alleen als wij daarom vragen.
 • De in de begroting opgenomen kostenpost onvoorzien.
 • Kosten die niet direct aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.
 • Boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, debetrente, leges.
 • Kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere subsidiebemiddelaar.
 • Vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers.
 • Btw is niet subsidiabel, behalve als de subsidieaanvrager kan aantonen dat de btw over de subsidiabele activiteiten niet kan worden verrekend met de fiscus of via het btw-compensatiefonds. Niet van toepassing op particuliere aanvragers.
 • Gangbare apparaatskosten Gangbare apparaatskosten zijn over het algemeen de loonkosten en overheadkosten (of indirecte kosten) van eigen personeel. van gemeenten en waterschappen, behalve als zij kunnen aantonen dat deze kosten speciaal worden gemaakt voor de subsidiabele activiteit. Als intern extra uren worden ingezet voor de activiteit in plaats van inhuur van extern personeel, dan zijn die uren wel subsidiabel.

Meer informatie

De precieze wettekst en een toelichting op de kosten kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidie Overijssel 2017 (Ubs), hoofdstuk 1, artikelen 1.1.1, 1.1.5 en 1.1.6.