Hoe vraagt u subsidie aan?

Gepubliceerd op 6 december 2017

Vraag de subsidie aan met het digitale aanvraagformulier behorende bij de subsidie

Op de subsidiepagina vindt u ook het digitale aanvraagformulier. U vraagt de subsidie aan door het aanvraagformulier van de subsidie volledig in te vullen en inclusief de gevraagde bijlagen te verzenden. De bijlagen kunt u uploaden in het formulier.

U kunt iemand anders vragen om namens u de subsidie aan te vragen

Stuur in dat geval een machtigingsverklaring mee met uw aanvraag. U mag een eigen machtiging gebruiken maar u kunt ook gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging (docx, 16 kB) (docx, 16 kB). Het voorbeeld kan ook gebruikt worden als er sprake is van een penvoerder. Als er sprake is van een samenwerkingsverband dan is één van de deelnemers aangewezen als vertegenwoordiger (penvoerder). Voor het penvoerderschap is (vaak) geen samenwerkingsovereenkomst vereist. Het is wel verstandig voor de deelnemers om een aantal zaken onderling vast te leggen.

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft ingediend?

1. Na het indienen wordt uw aanvraag op volledigheid gecontroleerd

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Dit is de volledigheidstoets.
Als de gevraagde bijlagen ontbreken dan vragen wij u binnen vijf á tien dagen deze alsnog op te sturen. U heeft dan nog vier weken de tijd om de ontbrekende documenten op te sturen. Als u op vakantie bent dan kunnen wij die periode ook verlengen. Doet u dit niet dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

2. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als uw aanvraag volledig is

Na de volledigheidstoets gaan wij de inhoudelijke toets uitvoeren. Er wordt gekeken of de aanvraag voldoet aan alle gestelde voorwaarden en of de aanvraag past binnen ons beleid.
Als de informatie die u heeft ingevuld in het formulier niet voldoende is om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen dan vragen wij u om aanvullende inhoudelijke informatie. Dit doen wij bij voorkeur per e-mail.

Als wij alle informatie hebben ontvangen dan sturen wij u binnen 13 weken een brief met ons besluit. Als er sprake is van Europese cofinanciering, een Adviescommissie of als er een nader onderzoek moet worden ingesteld dan wordt de beschikking uiterlijk binnen 22 weken aan u verzonden. Vaak kunnen wij eerder een beslissing nemen.

3. Ons besluit op uw aanvraag

In de brief (de verleningsbeschikking) die wij u sturen geven wij aan of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Dit kan het gevraagde bedrag zijn maar dit kan ook een lager bedrag zijn. Het bedrag wordt lager als u kosten opgeeft die niet subsidiabel zijn.

Verder staan in de brief welke activiteiten met de subsidie gerealiseerd moeten gaan worden Dit doen wij op basis van de gegevens die u zelf heeft aangeleverd. en welke voorschriften wij aan de subsidie verbinden. Let op: als u ze niet naleeft dan kan dat leiden tot een verlaging van de subsidie!.

Als u het niet eens bent met de inhoud van de beschikking dan kunt u hier tegen in bezwaar gaan

Als er een fout in de beschikking staat dan raden wij u aan om eerst contact op te nemen met het Team subsidieverlening. Als zij de fout zo kunnen corrigeren dan hoeft u geen bezwaar in te dienen. Meer informatie over bezwaar indienen.

4. Wij publiceren alle subsidies in het openbaar Subsidieregister

Als wij u subsidie geven, dan worden de volgende gegevens opgenomen in het openbare Subsidieregister:

  • uw naam (particulier) of naam van uw bedrijf of instelling;
  • plaatsnaam;
  • naam van het project;
  • verleend subsidiebedrag.

Als u een particuliere aanvrager bent dan publiceren wij uw naam alleen als u ons daarvoor toestemming geeft. Als u geen toestemming geeft dan vermelden wij ‘particulier' als aanvrager.

Voorbereidingen die u kunt treffen voordat u aanvraagt

Wat moet u doen tijdens en na de uitvoering van uw project?

Verplichte bijlagen

Bijna altijd vragen wij u bijlagen mee te sturen met uw aanvraag. Deze zijn verplicht en kunt u van tevoren klaar zetten. Heeft u ze niet gereed dan kunt u ze ook nasturen. U maakt dan gebruik van het formulier Bijlagen nasturen. Enkele voorbeelden van bijlagen staan hieronder genoemd.

Een begroting

De provincie Overijssel werkt met vijf subsidiabele kostensoorten. Wij vragen u om uw begroting te specificeren naar deze kostensoorten wanneer u een subsidie aanvraagt. U kunt voor de begroting gebruik maken van ons Exceldocument Format begroting. Meer informatie over de kostensoorten en het format begroting.

Een bewijs van bankrekening

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd dan moet u een bewijs van bankrekening meesturen. Dit kan een kopie van een bankafschrift of bankpasje zijn. Bij telebankieren kan dit ook een schermprint zijn waarop naam en rekeningnummer zichtbaar.

Vergunningen

Soms is een vergunning nodig voor een activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Wij kunnen hiernaar vragen in het formulier. Als u niet zeker weet of u een vergunning nodig heeft dan kunt u dit checken op de website www.vergunningenquickscan.nl.

Als er iets wijzigt in uw project dan moet u dit melden

Als er nadat u de subsidie heeft aangevraagd iets verandert in uw project dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

Op onze pagina Meldingsplicht leest u wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Als uw project klaar is vragen wij u aan te tonen dat u de activiteiten heeft uitgevoerd

Dit geldt voor alle subsidies vanaf 25.000 euro en in enkele gevallen voor de subsidies tot een bedrag van 25.000 euro.

Of u dit moet doen, op welke wijze en wanneer, leest u in de brief. Als u te laat bent kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.
Voor meer informatie zie onze pagina verantwoording en vaststelling.