Meldingsplicht

Gepubliceerd op 10 april 2017

Als u subsidie ontvangt krijgt u een brief, de zogeheten verleningsbeschikking. Hierin staat waarvoor en onder welke voorwaarden en verplichtingen u de subsidie ontvangt.
Als er na de verlening van de subsidie iets verandert in uw project dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Hier leest u wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Welke wijzigingen moet u melden?

U maakt een melding zodra u weet:

 • dat de activiteiten of de verplichtingen naar verwachting niet, niet tijdig, niet geheel of niet volgens alle daaraan verbonden verplichtingen zal kunnen worden uitgevoerd. 
  Voorbeeld: de activiteiten kunnen niet (precies) uitgevoerd worden zoals bij de aanvraag aangegeven. U meldt dit aan ons, u kunt dan ook een wijziging voorstellen. De activiteiten worden bijvoorbeeld anders uitgevoerd of u wilt een vergelijkbare activiteit gaan uitvoeren.
 • dat de activiteiten naar verwachting niet binnen de in de verleningsbeschikking vermelde datum kunnen worden uitgevoerd.
  Voorbeelden: het project loopt uit omdat het aanvragen van de vergunningen vertraging heeft opgelopen of het uitvoeren van een activiteit duurt langer dan ingeschat. U meldt dit aan ons en u geeft aan wanneer u denkt klaar te zijn met het project.

Wij beoordelen of de wijziging aanleiding is om de subsidie aan te passen. U ontvangt in dat geval een wijzigingsbeschikking. Wanneer u twijfelt neem dan contact op het Subsidieloket.

Meld wijzigingen altijd zo vroeg mogelijk, uiterlijk binnen twee weken nadat de wijziging plaatsvindt

Wij kunnen dan, indien nodig en mogelijk, de subsidieverlening aanpassen.

Maak gebruik van het formulier Indienen wijzigingsverzoek om wijzigingen te melden

Geef duidelijk aan wat er wijzigt en waarom. Als het project wordt uitgebreid en u denkt ook voor deze nieuwe activiteiten subsidie te kunnen ontvangen dan moet u een nieuwe aanvraag indienen, een subsidie wordt namelijk nooit hoger vastgesteld.

Wanneer u wijzigingen niet tijdig meldt gaan wij over tot handhaving

U loopt dan de volgende risico's:

 • u krijgt minder subsidie;
 • u krijgt een controlebezoek van ons;
 • uw verleningsbeschikking wordt ingetrokken of op nihil vastgesteld;
 • u kunt worden opgenomen in ons onregelmatighedenregister.

Wat is het onregelmatighedenregister?

Het onregelmatighedenregister is een vertrouwelijk provinciaal register waarin subsidieontvangers worden opgenomen bij wie "onregelmatigheden" zijn geconstateerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u geen melding maakt van een wijziging van feiten en omstandigheden die invloed hebben op de hoogte van het subsidiebedrag.
Opname in dit register kan betekenen dat bij een eventuele volgende subsidie voor u strengere voorschriften gelden:

 • wij kunnen meer of vaker controleren;
 • in het uiterste geval kunnen wij zelfs een nieuwe aanvraag preventief afwijzen.

Als u in het onregelmatighedenregister wordt opgenomen informeren wij u hierover in de vaststellingsbeschikking

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen worden geregistreerd. Als de subsidie is aangevraagd door een gemachtigde, tussenpersoon of bemiddelingsbureau, dan wordt deze ook geregistreerd.
De gegevens blijven vanaf het moment van registratie voor een periode van drie jaar in het provinciale register opgenomen, of langer als er een juridische procedure aan verbonden is die langer loopt.
Het onregelmatighedenregister voldoet aan de voorwaarden van de Wet Bescherming persoonsgegevens en is niet openbaar.


Direct naar het formulier: