Procedure voor dwangsom bij niet tijdig beslissen

Gepubliceerd op 20 juli 2017

Wat kunt u doen als Gedeputeerde Staten niet op tijd beslissen op uw aanvraag om subsidie of uw bezwaarschrift?

  1. Stuur een brief: op het moment dat u merkt dat de wij te laat zijn met een beslissing op uw aanvraag, stuurt u ons een brief waarin u meedeelt dat de beslistermijn van uw aanvraag is overschreden. U stelt ons daarmee "in gebreke". U kunt ons per post of fax een brief sturen, of een brief als bijlage meesturen met een e-mailbericht naar klachtenenbezwaar@overijsssel.nl. Een voorbeeld van een ingebrekestelling staat onderaan deze pagina.
  2. Wacht twee weken: Nadat wij uw ingebrekestelling hebben ontvangen, hebben wij nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing op uw aanvraag te nemen. Wij zullen ons best doen om deze termijn te halen, omdat u recht hebt op een tijdige beslissing. U kunt dan verder met uw initiatief. Wanneer wij binnen deze twee extra weken alsnog een beslissing aan u verzenden, hoeven wij u toch geen dwangsom te betalen.
  3. Nog geen beslissing: U hoeft geen actie te ondernemen als het ons niet lukt om alsnog een beslissing op uw aanvraag te geven. Omdat wij uw ingebrekestelling al hebben ontvangen, gaat de dwangsom vanzelf lopen.
    Voor elke dag die wij te laat zijn, zijn wij u een dwangsom verschuldigd. De eerste veertien dagen € 20,- per dag, de volgende twee weken € 30,- per dag en de daarna volgende periode van twee weken € 40,- per dag. De dwangsom kan ten hoogste € 1.260,-- bedragen.
  4. U ontvangt onze beslissing: Als u onze beslissing op uw aanvraag krijgt, geven wij daarin ook aan hoe hoog de dwangsom is u van ons ontvangt. Als u het niet eens bent met de hoogte van de dwangsom, kunt u tegen deze beslissing bezwaar indienen. Voor deze bezwaarprocedure gelden ook termijnen, als wij deze niet na zouden leven, is ook weer de dwangsomregeling van toepassing. Het bezwaar tegen de beslissing zelf en tegen de hoogte van de dwangsom worden samen behandeld.
  5. Nog steeds geen beslissing: Als het ons niet lukt om binnen 56 dagen (de twee extra weken plus de zesweken van de dwangsom) na uw ingebrekestelling een beslissing op uw aanvraag te nemen, dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u de maximale dwangsom toekennen . Wij geven daarbij ook aan wanneer wij de definitieve beslissing op uw aanvraag zullen nemen. U kunt dan meteen beroep instellen tegen het uitblijven van het besluit en hoeft dan geen bezwaar te maken.
  6. Beslissing op uw aanvraag: U krijgt natuurlijk altijd een beslissing op uw aanvraag of uw bezwaarschrift. Als u al beroep hebt ingesteld wegens het uitblijven van het besluit, en u bent het niet eens met de beslissing op de aanvraag, worden uw bezwaren tegen de beslissing op uw aanvraag samen met het al lopende beroep behandeld.

Voorbeeldtekst ingebrekestelling:

Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB  Zwolle

betreft: ingebrekestelling

Op [datum] hebt u de ontvangst van mijn aanvraag om [vergunning, ontheffing, subsidie, verzoek om handhaving of bezwaarschrift ] bevestigd. U hebt daarin aangegeven dat ik uiterlijk [aangegeven datum van beslissen] uw beslissing kon ontvangen. Die datum is inmiddels verstreken en ik heb nog niets van u ontvangen. Ik stel u hierbij in gebreke.

[ondertekening: handtekening, naam, adres, woonplaats]