Dossier Stikstof

Gepubliceerd op 21 oktober 2019

stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Dit heeft veel gevolgen voor de aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Vele projecten in de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw liggen hierdoor stil. Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet. De uitstoot van stikstof moet omlaag en er moet ruimte blijven voor economische ontwikkeling. De overheid werkt daarom aan een nieuwe aanpak stikstof.

Vergunningverlening weer op gang

Het Rijk en de twaalf provincies vinden het van groot belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. De uitgangspunten van de overheden zijn en blijven de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. Daarbij is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren in gesprek blijven. Provincies en het Rijk zullen hierover uiterlijk 1 december 2019 nadere duidelijkheid geven.

Sinds 11 oktober 2019 is het weer mogelijk om een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is de gewijzigde Beleidsregel Natuur 2017 van toepassing. Gedeputeerde Staten hebben deze beleidsregel voor de landbouw ingetrokken.

Het beleid blijft wel van toepassing voor de overige sectoren. Daarmee is de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming opgeschort voor alle initiatieven waarbij een agrarische activiteit is betrokken. Agrarische initiatieven zijn alleen mogelijk wanneer deze niet leiden tot een uitstoot volgens de AERIUS-calculator, of als deze valt onder de voorwaarde van een bestaande vergunning. Alle andere initiatieven kunnen gebruik maken van de mogelijkheden in de beslisboom.

Bovendien geldt in ieder geval tot januari dat er geen gebruik kan worden gemaakt van bedrijven met dierrechten voor het salderen.

Omdat vergunningverlening sinds de uitspraak van de Raad van State heeft stil gelegen, verwachten we een piek in de werkzaamheden. Ondernemers moeten aan de hand van deze beleidskaders, eventueel met behulp van hun adviseur, bepalen wat in hun situatie het beste is. De aanvraag mag in elk geval niet leiden tot een toename van stikstofneerslag of negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. De rekentool AERIUS kan u helpen bij de onderbouwing en u kunt ook altijd uw adviseur vragen om uw aanvraag te beoordelen. We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen maar vragen begrip als het langer duurt dan u van ons gewend bent.

Meer over vergunningverlening Wet Natuurbescherming

Besluit Gedeputeerde Staten van Overijssel van 9 juli 2019

Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om landelijke afspraken te bekrachtigen. De afspraken gaan over vergunningen, handhaven en toekomstig stelsel.

Vergunningen:

  1. Initiatiefnemers in Overijssel van een project waarvan de eerder verleende vergunning is vernietigd zijn in een brief geïnformeerd dat, als de initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe vergunning is vereist.
  2. In sommige gevallen is natuurtoestemming niet rechtstreeks door de provincie gegeven in een vergunning, maar via de gemeente. De toestemming gaat dan op in de omgevingsvergunning en heet dan ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Afgegeven Verklaringen van geen Bedenkingen onder het PAS zijn niet meer legitiem. Als door de gemeente nog geen vergunning is verleend, dan kan vergunningverlening niet meer plaatsvinden op basis van de ‘oude’ verklaring van geen bedenkingen. Gemeenten in Overijssel zijn daarover geïnformeerd.
  3. De provincie Overijssel onderzoekt per besluit waartegen nog een beroepsprocedure loopt (ca. 140 in Overijssel) of het mogelijk is om via een wijziging van het besluit alsnog een legale situatie te creëren.

Handhaven:

  1. De provincie Overijssel ziet vooralsnog af van actieve handhaving op projecten die zijn gerealiseerd op basis van een melding of vrijstelling. Let op: projecten die nog niet gerealiseerd zijn maar eerder wel zijn gemeld onder het PAS, mogen niet alsnog gerealiseerd worden zonder een vergunning.
  2. De provincie Overijssel zal in het lopende beweidings- en bemestingsseizoen niet actief handhaven op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
  3. Indien initiatiefnemers het project heeft gerealiseerd vooruitlopend op het onherroepelijk worden van een verleende PAS-vergunning, kan een handhavingstraject gestart worden. Bij dergelijke trajecten kijken we wel waar maatwerk in tijd en per project mogelijk is.

Toekomstig stelsel

  1. De provincie Overijssel werkt samen met andere overheden aan een systeem waarmee op korte termijn, waar mogelijk, toestemmingen op het gebied van stikstofdepositie verleend kunnen worden door middel van intern salderen. Voor de langere termijn onderzoeken de overheden ook de mogelijkheid van een nieuw programma.

Verder heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om leges terug te betalen van vergunningen die verleend zijn maar waar beroep tegen aangetekend is en die naar verwachting geweigerd worden.