Dossier Stikstof

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

stikstof

In Nederland kampen we met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt. Teveel stikstof zorgt voor verschraling van de natuur en aantasting van de biodiversiteit. Dat veroorzaakt een kettingreactie, waarvan de gevolgen meer en meer zichtbaar worden. Na de planten, verdwijnen de dieren, zoals bijen en insecten, die op hun buurt nodig zijn voor onze gewassen en voedselproductie. We nemen maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft veel gevolgen voor de aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De afgelopen periode is gebleken dat vele projecten in de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw stil liggen. Aan de andere kant blijkt ook dat de stikstof zeer schadelijk is voor kwetsbare natuur. Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet, maar de uitstoot van stikstof moet omlaag en de economische ontwikkeling willen we niet stoppen.

Vergunningverlening weer op gang

Het Rijk en de twaalf provincies vinden het van groot belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. De uitgangspunten van de overheden zijn en blijven de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven. Daarbij is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan. Provincies en het Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 nadere duidelijkheid geven.

Vanaf Sinds 11 oktober 2019 is het weer mogelijk om een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is de gewijzigde Beleidsregel Natuur 2017 van toepassing.

Omdat vergunningverlening sinds de uitspraak van de Raad van State heeft stil gelegen, verwachten we een piek in de werkzaamheden. Ondernemers moeten aan de hand van deze beleidskaders, eventueel met behulp van hun adviseur, bepalen wat in hun situatie het beste is. De aanvraag mag in elk geval niet leiden tot een toename van stikstofdepositie of negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. De rekentool Aerius kan u helpen bij de onderbouwing en u kunt ook altijd uw adviseur vragen om uw aanvraag te beoordelen. We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen maar vragen begrip als het langer duurt dan u van ons gewend bent.

Meer weten over de vergunningverlening?

Wij organiseren binnenkort voor adviseurs op dit werkveld een informatiebijeenkomst om hen op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en om op te halen welke vragen er leven.

Meer over vergunningverlening Wet Natuurbescherming

Besluit Gedeputeerde Staten van Overijssel van 9 juli 2019

Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om landelijke afspraken te bekrachtigen. De afspraken gaan over vergunningen, handhaven en toekomstig stelsel.

Vergunningen:

  1. Initiatiefnemers in Overijssel van een project waarvan de eerder verleende vergunning is vernietigd zijn in een brief geïnformeerd dat, als de initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe vergunning is vereist.
  2. In sommige gevallen is natuurtoestemming niet rechtstreeks door de provincie gegeven in een vergunning, maar via de gemeente. De toestemming gaat dan op in de omgevingsvergunning en heet dan ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Afgegeven Verklaringen van geen Bedenkingen onder het PAS zijn niet meer legitiem. Als door de gemeente nog geen vergunning is verleend, dan kan vergunningverlening niet meer plaatsvinden op basis van de ‘oude’ verklaring van geen bedenkingen. Gemeenten in Overijssel zijn daarover geïnformeerd.
  3. De provincie Overijssel onderzoekt per besluit waartegen nog een beroepsprocedure loopt (ca. 140 in Overijssel) of het mogelijk is om via een wijziging van het besluit alsnog een legale situatie te creëren.

Handhaven:

  1. De provincie Overijssel ziet vooralsnog af van actieve handhaving op projecten die zijn gerealiseerd op basis van een melding of vrijstelling. Let op: projecten die nog niet gerealiseerd zijn maar eerder wel zijn gemeld onder het PAS, mogen niet alsnog gerealiseerd worden zonder een vergunning.
  2. De provincie Overijssel zal in het lopende beweidings- en bemestingsseizoen niet actief handhaven op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
  3. Indien initiatiefnemers het project heeft gerealiseerd vooruitlopend op het onherroepelijk worden van een verleende PAS-vergunning, kan een handhavingstraject gestart worden. Bij dergelijke trajecten kijken we wel waar maatwerk in tijd en per project mogelijk is.

Toekomstig stelsel

  1. De provincie Overijssel werkt samen met andere overheden aan een systeem waarmee op korte termijn, waar mogelijk, toestemmingen op het gebied van stikstofdepositie verleend kunnen worden door middel van intern salderen. Voor de langere termijn onderzoeken de overheden ook de mogelijkheid van een nieuw programma.

Verder heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om leges terug te betalen van vergunningen die verleend zijn maar waar beroep tegen aangetekend is en die naar verwachting geweigerd worden.