Dossier PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Actuele informatie PAS

Actuele informatie over dit onderwerp vindt u op BIJ12.nl en op de site van de Rijksoverheid.

Nieuwsberichten van provincie Overijssel

Besluit Gedeputeerde Staten van Overijssel van 9 juli

Op 9 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om landelijke afspraken te bekrachtigen. De afspraken gaan over vergunningen, handhaven en toekomstig stelsel.

Vergunningen:

  1. Initiatiefnemers in Overijssel van een project waarvan de eerder verleende vergunning is vernietigd zijn in een brief geïnformeerd dat, als de initiatiefnemer het project nog steeds wil realiseren, er een nieuwe vergunning is vereist.
  2. In sommige gevallen is natuurtoestemming niet rechtstreeks door de provincie gegeven in een vergunning, maar via de gemeente. De toestemming gaat dan op in de omgevingsvergunning en heet dan ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Afgegeven Verklaringen van geen Bedenkingen onder het PAS zijn niet meer legitiem. Als door de gemeente nog geen vergunning is verleend, dan kan vergunningverlening niet meer plaatsvinden op basis van de ‘oude’ verklaring van geen bedenkingen. Gemeenten in Overijssel zijn daarover geïnformeerd.
  3. De provincie Overijssel onderzoekt per besluit waartegen nog een beroepsprocedure loopt (ca. 140 in Overijssel) of het mogelijk is om via een wijziging van het besluit alsnog een legale situatie te creëren.

Handhaven:

  1. De provincie Overijssel ziet vooralsnog af van actieve handhaving op projecten die zijn gerealiseerd op basis van een melding of vrijstelling. Let op: projecten die nog niet gerealiseerd zijn maar eerder wel zijn gemeld onder het PAS, mogen niet alsnog gerealiseerd worden zonder een vergunning.
  2. De provincie Overijssel zal in het lopende beweidings- en bemestingsseizoen niet actief handhaven op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.
  3. Indien initiatiefnemers het project heeft gerealiseerd vooruitlopend op het onherroepelijk worden van een verleende PAS-vergunning, kan een handhavingstraject gestart worden. Bij dergelijke trajecten kijken we wel waar maatwerk in tijd en per project mogelijk is.

Toekomstig stelsel

  1. De provincie Overijssel werkt samen met andere overheden aan een systeem waarmee op korte termijn, waar mogelijk, toestemmingen op het gebied van stikstofdepositie verleend kunnen worden door middel van intern salderen. Voor de langere termijn onderzoeken de overheden ook de mogelijkheid van een nieuw programma.

Verder heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om leges terug te betalen van vergunningen die verleend zijn maar waar beroep tegen aangetekend is en die naar verwachting geweigerd worden.