Klacht over gedraging bestuursorgaan


U heeft het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent of hoe er met een verzoek van u is omgegaan. De behandeling van uw klacht kost niets en u hoeft geen inwoner van de provincie Overijssel te zijn om een klacht te kunnen indienen.

U klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de wijze waarop bestuurders of ambtenaren zich in een bepaalde kwestie hebben gedragen;
 • het niet nakomen van toezeggingen;
 • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
 • over het niet beantwoorden van uw brief of verzoek om informatie;
 • als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt;
 • als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

Wanneer het u niet lukt om samen met de medewerker van de provincie uw klacht op te lossen dan kunt u binnen één jaar nadat de gedraging heeft plaatsgevonden een klacht indienen.

Voorwaarden

Een klacht kan worden ingediend als:

 • u deze binnen een jaar na de gedraging indient;
 • u duidelijk omschrijft om welke gedraging het gaat;
 • u duidelijk maakt tegen wie de klacht wordt ingediend.

U kunt géén klacht indienen als:

 • al een bezwaarschrift is ingediend en deze procedure nog loopt;
 • de zaak waarover u wilt klagen in behandeling is bij een rechterlijke instantie;
 • een administratieve rechter een uitspraak heeft gedaan over de zaak waarover u wilt klagen;
 • de klacht over algemeen beleid of provinciale verordeningen gaat. In het algemeen kan gezegd worden dat er geen klacht ingediend kan worden tegen zaken, waarover op grond van wettelijke regels een besluit genomen is;
 • de klacht al eerder behandeld is, tenzij door de klager nieuwe feiten en/of omstandigheden worden aangedragen, die een nieuw onderzoek rechtvaardigen;
 • u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaat er de bezwaar- en beroepsprocedure;
 • er nog een andere mogelijkheid is om een bezwaarschrift in te dienen bij de provinciale organisatie, of in beroep te gaan bij een administratieve rechter, zoals de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • de aanklacht te klein is. De provincie is niet verplicht uw klacht te behandelen als het belang van u als klager of het gewicht van de gedraging 'kennelijk onvoldoende' is;
 • het gaat om bestuurders of medewerkers van gemeenten of waterschappen. Een dergelijke klacht moet bij de betreffende gemeente of waterschap worden ingediend.

Aanpak

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht stuurt de secretaris voor de behandeling van klachten u een ontvangstbevestiging. Vervolgens stelt de secretaris een vooronderzoek in. Als de feiten en/of omstandigheden onvoldoende duidelijk zijn, kan de secretaris u om nadere informatie vragen. Het is verder gebruikelijk bij ons dat de secretaris in het kader van het vooronderzoek telefonisch overleg met u voert over wat er daadwerkelijk aan de hand is en met u bespreekt of u inderdaad een formele klachtenbehandeling wilt.

Hoorzitting

Wanneer uw klacht volgens de formele klachtenprocedure wordt behandeld krijgt u, wanneer u daar prijs op stelt, de gelegenheid om uw klacht persoonlijk toe te lichten voor de Hoorcommissie Gedeputeerde Staten.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken, telefoon 038 499 93 05, e-mail JB.Koops@overijssel.nl

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
postbus@overijssel.nl
Telefoon 0384999305