Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel


Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Bezwaar maken moet binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Contact

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de provincie Overijssel, dan kunt u het hiervoor bestemde elektronische formulier verzenden (voegt u s.v.p. een PDF-bestand van uw ondertekende bezwaarschrift bij).
U kunt ook een brief sturen naar:
Provincie Overijssel,
t.a.v. team Juridische Zaken,
Postbus 10078,
8000 GB Zwolle.

Wet- en regelgeving

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Provincie Overijssel

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
klachtenenbezwaar@overijssel.nl
Telefoon 038 499 9315