Veerkrachtig watersysteem

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Banner Samen werkt beter

Wij willen (inter)nationale waterdoelstellingen realiseren voor een klimaatbestendig watersysteem. Door water in natte perioden langer vast te houden en beheerst af te voeren, ontstaat een reserve voor drogere perioden en wordt het watersysteem elders minder belast. Bovendien willen wij de kwaliteit van het water verbeteren.

Uitdagingen

Binnen het speerpunt veerkrachtig watersysteem wordt gewerkt aan de volgende uitdagingen:

  • Een waterhuishouding die voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeleid 21e eeuw (WB21)
  • Klimaatbestendig watersysteem

De uitdagingen hebben betrekking op de lange termijn voor 2018 en verder.

Ambities

Als tussenstap hebben wij per speerpunt onze ambities benoemd:

  • Een belangrijk deel van de KRW-opgave voor de verbeterde inrichting van de waterlopen is gereed.
  • Het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) is in uitvoering.
  • Agrariërs en waterschappen zijn aan de slag met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer.
  • De situatie voor het grond- en oppervlaktewater (GGOR) is verbeterd.

Initiatieven

Waterschappen en boeren werken aan water

Plaatsing van kleine stuwIn het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer zoeken waterschappen en boeren naar mogelijkheden om slim in te spelen op klimaatverandering. Het gaat bijvoorbeeld om plaatsing van kleine stuwen en teelt van gewassen die bestand zijn tegen droogte.

Inrichting Regge volgens de KRW

Route langs rivier de ReggeWaterschappen, gemeenten en natuurorganisaties zorgen samen voor waterberging en natuurontwikkeling langs de Regge. Zij betrekken agrarische ondernemers bij het beheer. Ook worden recreatieve routes langs de Regge aangelegd.