Uitvoering gebiedsprocessen

Gepubliceerd op 1 november 2016

Banner Samen werkt beter

Een groot deel van de opgaven uit de Uitvoeringsagenda Samen werkt beter wordt gerealiseerd via processen en projecten in gebieden. Wij hanteren bij de programmering, de uitvoering en de voortgangsbewaking van gebiedsprocessen en -projecten een gemeenschappelijke aanpak en begrippenkader voor gebiedsprocessen en -projecten.

Quick scan

De quick scan is eind 2013 uitgevoerd en heeft geleid tot een programmeringsvolgorde van de gebieden.

Fasering

Elk Natura 2000 gebied is uniek en de opgave die er ligt complex. Om de gebiedsprocessen beheersbaar te houden, Worden voor de meeste gebiedsprocessen uitgevoerd in vier hoofdfasen:

  • Verkenning
  • Planuitwerking
  • Realisatie
  • Gebruik en beheer

Iedere fase van het gebiedsproces en -project wordt gemarkeerd door expliciete afspraken en/of besluiten, op grond van een beslisdocument. Door structuur in de gebiedsprocessen en -projecten aan te brengen, is de fasering een hulpmiddel om als partners gezamenlijk professioneler te kunnen opereren.

Verkenningen

Om een inschatting te maken van de uit te voeren maatregelen, effecten en kosten, wordt in alle gebieden een verkenning uitgevoerd.

De verkenning levert een programma van eisen als beslisdocument op met:

  • doelen, opgaven en belangen in het gebied;
  • een (beknopte) analyse van de kansen en knelpunten;
  • mogelijke oplossingsrichtingen.

Ook wordt beschreven met welke voorwaarden in het gebied rekening moet worden gehouden. De verkenning geeft aan hoe de aanpak in de volgende fase er (het beste) uit kan zien. De verkenningen zijn in 2014 gestart en voor bijna alle gebieden afgerond.

De eindrapportages van de verkenningen zijn beschikbaar. De financiële gegevens zijn gebaseerd op schattingen, die nog nader worden uitgewerkt.

Planuitwerking

De partners hebben de voorkeur voor een gebiedsofferte, waarbij de betrokken partners in een gebied gezamenlijk - op basis van het programma van eisen dat uit de verkenning komt - tot een plan komen om dit programma te realiseren. In dit beslisdocument is omschreven wat er moet gebeuren (maatregelen, tekeningen, procedures), wie dat kan gaan doen, met een begroting en een planning, en de communicatie daarover. Eén van de partners zal opdrachtgever zijn in deze fase. Vaak zal dat de provincie zijn, maar ook een andere partner kan die rol vervullen. Mocht een gebiedsofferte vanuit het gebied niet mogelijk zijn, dan bepaalt de opdrachtgever hoe een gebiedsplan tot stand gebracht zal worden. Het bestuurlijke overleg van Samen werkt beter houdt de voortgang in de gaten, en bespreekt zo nodig de (provinciebrede) knelpunten die uit het proces naar voren komen.

Realisatie

In deze fase geeft de opdrachtgever de opdracht - en de middelen - om het plan volgens de geaccepteerde offerte (of het vastgestelde plan) uit te voeren. De wettelijke opdracht is voor een belangrijk deel om de realisatie medio 2021 gereed te hebben. Eindresultaat is een verslag waaruit blijkt dat de afgesproken maatregelen zijn uitgevoerd.

Gebruik en beheer

Na het uitvoeren van de nodige maatregelen is het van belang om de kwaliteiten en de resultaten in stand te houden. Ook zijn afspraken opgenomen over de (financiële) exploitatie en monitoring.