Natura 2000 in spannende fase

Gepubliceerd op 27 februari 2019

In de meeste Natura 2000-gebieden bereikt de planuitwerking een eindstadium. 2019 is dan ook een spannend jaar voor de Ontwikkelopgave Natura 2000. Projectgroepen leveren hun inrichtingsplan op voor de uitvoering van herstelmaatregelen in de diverse gebieden. Ook vindt de doorvertaling plaats naar de effecten op het gebruik van gronden. Eventuele wijzigingen in functie en gebruik van gronden legt de provincie vast in ruimtelijke plannen, die vervolgens zes weken ter inzage liggen.

Hoe concreter, hoe heter?

Voor de betrokken partners in de gebiedsprocessen, maar ook voor de betrokken bewoners wordt het steeds concreter. Nu er meer duidelijkheid is over de maatregelen en de verwachte effecten, zijn de discussies scherper en gaat het verschil in belangen zwaarder wegen. Gedeputeerde Hester Maij benoemt het vaak tijdens de werkbezoeken: “In deze fase hebben we bestuurders nodig met sterke knieën en een rechte rug. De emoties lopen soms hoog op, maar blijf met elkaar in gesprek.” De betrokkenen in de gebieden voelen de spanning, maar na afronding van die processen, zoals bij de Sallandse Heuvelrug, zijn er vooral complimenten voor het zorgvuldige proces dat we samen voeren.

Draagvlak door zorgvuldig proces

Een zorgvuldig proces is cruciaal in een gevoelig programma, zoals Natura 2000. “De enige manier waarop we deze complexe opgave kunnen realiseren, is als we het samen doen,” licht programmaleider Natura 2000 Stijn van Wely toe. “Maar afstemmen en samenwerken kost tijd én geld. Uit de voortgangsrapportages blijkt dan ook dat we heel veel doen om de omgeving en partners goed te informeren en betrekken. We onderzoeken, organiseren specialistenavonden, klankbordgroepen en informatieavonden en kijken naar meekoppelkansen. Deze integrale aanpak borgt dat we vanuit verschillende perspectieven gezamenlijk tot een oplossing komen en draagvlak creëren. Dat vinden we als programma ook heel waardevol en is veelal de investering waard. Er gelden echter binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ook harde deadlines voor het realiseren van de doelen en wat we doen moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. We verwachten dat alle betrokken partners met ons meedenken hoe het slim en efficiënt kan.”

Diverse Natura 2000-gebieden gaan de komende periode de uitvoeringsfase in. Ondertussen staat de wereld niet stil. Frederike van Wijk is verantwoordelijk voor de uitvoeringsfase van Natura 2000: “De doelen staan natuurlijk vast, maar waar nodig nemen we ontwikkelingen mee en er ontstaan ook weer nieuwe kansen. Dat betekent dat we ook in de uitvoering geen oogkleppen op hebben, maar in contact blijven met elkaar en de omgeving. Houd korte lijntjes en zorg dat we snel kunnen beslissen als dat nodig is.”

Houd elkaar vast

In de processen waar de interne en externe maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd, lijken kansen te liggen om inhoudelijk tot een beter resultaat te komen met meer draagvlak. “Houd elkaar vast, ook in moeilijke tijden,” zegt Jacob van Olst, bestuurder van Landschap Overijssel. “En kom bij Samen werkt beter als het proces vastloopt.” Dat beamen ook de andere partners: “Blijf niet zelf alles oplossen en polderen, maar escaleer tijdig en gebruik het platform om ergens een klap op te kunnen geven.”