Vitaal Platteland: Strategieontwikkeling Landelijk Gebied

Gepubliceerd op 4 december 2018

Momenteel voert de provincie Overijssel vier strategische verkenningen uit: de strategieontwikkeling landelijk gebied, de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Deze internationale opgaven hebben grote impact op ons wonen, werken en beleven. Tijdens het bestuurlijk overleg van Samen werkt beter op 15 november 2018, is aandacht besteed aan de voortgang van de strategieontwikkeling landelijk gebied en klimaatadaptatie. Daarnaast is aandacht besteed aan natuurinclusieve landbouw. Een ontwikkeling die goed aansluit bij de kringlooplandbouw volgens de visie van minister Schouten.

Strategieontwikkeling landelijk gebied

De strategische verkenning landelijk gebied heeft als doel om de opgaven in het landelijk gebied meer in samenhang op te pakken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Na een eerste analyse van beleid en trends door de Wageningen University en Research (WUR) is geconcludeerd dat de opgaven voor het landelijk gebied een systeeminnovatie vereisen. Door de opgaven in samenhang en vooral op regionaal en lokaal niveau te realiseren, is het mogelijk om deze innovatie door te voeren. Naar verwachting zijn eind januari 2019 de ontwerpsessies afgerond. Daarna vindt de vertaling naar beleid en concrete instrumenten plaats.

Volgens de partners van Samen werkt beter is de verbinding met de regionale en lokale ontwikkelingen cruciaal om de transitie mogelijk te maken. Bovendien bieden deze ontwikkelingen ook sociale en financiële kansen voor de regio. Samen werkt beter draagt graag bij aan de strategieontwikkeling landelijk gebied en wil lokale initiatieven aandragen en uitwerken om de benodigde transities verder te concretiseren en breder uit te rollen.