Partners

Gepubliceerd op 17 juni 2019

Jacob van Olst

Landschap OverijsselJacob van Olst

"Het onderlinge akkoord is van groot belang, omdat samenwerking echt leidt tot betere resultaten in het landelijk gebied. Vanuit onze optiek gaat het dan om natuur én landschap; ons thuis, ons decor, ons medicijn, onze allesreiniger en natuurlijke fabriek."

Ben-Haarman

LTO Noord, Ben Haarman

"Het akkoord biedt kansen op realisering van natuurdoelen op een dusdanige manier dat met belangen van boeren rekening wordt gehouden. Zo kan de landbouw een economische drager van het platteland blijven, inclusief natuur en landschap."

Matthijs Nijboer

Natuur en Milieu Overijssel, Matthijs Nijboer

"Het akkoord geeft ons de kans Overijssel nog mooier te maken. Een vitale leefomgeving voor mens, plant en dier is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Dat kunnen we het beste gezamenlijk én met bewoners realiseren."

Herman-Menkveld

Boerennatuur.nl, Herman Menkveld

"De organisaties werken nu samen aan de inrichting van een vitaal platteland. Dat doen we met begrip voor elkaars belangen. Zo voldoen we aan de wensen van de inwoners van Overijssel."

marjet korf

Natuurmonumenten, Marjet Korf

"Gegeven de politieke werkelijkheid en de schaarse biodiversiteit is uitvoering van het akkoord van groot belang. We kunnen nu concreet aan de slag met de mooie ecologische en economische opgaven die er liggen in Overijssel."

De Vos van Steenwijk

Overijssels Particulier Grondbezit, Jan Reint de Vos van Steenwijk

"Landgoederen zijn vaak al eeuwenoud en zij blijken een bewezen duurzame, maar nog steeds moderne manier van beheer van het  buitengebied door particulieren, die erg veel burgers laat meegenieten. De opzet van nieuwe landgoederen versterkt dit beeld. Overijssel staat mede daardoor bekend als de tuin van Nederland. Wij verwachten samen met de partners in SWB hieraan bij te dragen om dit karakter voor volgende generaties te behouden."

Provincie Overijssel,

Een goede balans tussen economie en ecologie is van groot belang voor de kwaliteit van onze woon-, werk en leefomgeving en daarmee van groot belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel.

Martin Maassen

RECRON, Martin Maassen

"De sector recreatie en toerisme is in onze mooie provincie voor een groot deel afhankelijk van natuur en landschap. Ondernemerschap en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de essentie van ‘Samen werkt beter'."

Herman Brink

Staatsbosbeheer, Herman Brink
"Staatsbosbeheer wil met alle partners van Samen Werkt Beter in het akkoord samenwerken om de majeure ontwikkelopgave EHS en PAS tot een succes te maken. Het is een uitdaging de kwaliteit van de prachtige natuur in Overijssel ook voor ons nageslacht te behouden, en dat samen met boeren, burgers en buitenlui zodanig vorm te geven, dat iedereen er van kan blijven genieten."

Martijn Breukelman

VNG Overijssel, Martijn Breukelman

"Het nieuwe besturen vraagt om integraliteit. Samen werkt beter zoekt de integraliteit tussen de verschillende partners en vertaalt dit naar de inhoud.
Partners houden autonomie, SWB legt de verbinding. Zo krijgen ontwikkelingen in het landelijk gebied beter vorm.

Clazinus Netjes

VNO NCW Midden, Clazinus Netjes

"We zoeken samen naar een balans tussen economie en ecologie. De groene organisaties tonen begrip voor de noodzakelijke ontwikkeling van bedrijven. Andersom is er ook respect. Zo krijgt duurzame economische groei meer kans."

Hans Pereboom

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hans Pereboom

"Alle vijftien partners beseffen dat we elkaar nodig hebben. De neuzen staan dezelfde kant op. Het onderlinge wantrouwen is weg. Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop de gebiedsprocessen gezamenlijk worden opgepakt."

Antoinet van Helvoirt

Waterschap Rijn en IJsselAntoinet van Helvoirt

"Ik heb gemerkt dat onze samenwerking leidt tot onderlinge inspiratie. Dat maakt ‘Samen werkt beter' nog waardevoller dan we vooraf hadden gedacht."

Nettie Aarnink

Waterschap Vechtstromen, Nettie Aarnink

'Samen werkt beter' is van groot belang om de Kaderrichtlijn Water en klimaatopgave te realiseren. Voldoende en schoon water vormt de basis voor natuur, landbouw en recreatie. Nauwe samenwerking tussen alle partners is daarom een must."