Natuur en biodiversiteit

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Banner Samen werkt beter

Wij willen de (inter)nationale natuurdoelstellingen behalen om de natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Uitdagingen

Binnen het speerpunt natuur en biodiversiteit wordt gewerkt aan de volgende uitdagingen:

  • Realiseren van een samenhangend netwerk van natuurgebieden: Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
  • Betere milieukwaliteit in en om Natura 2000-gebieden.
  • Meer biodiversiteit in landbouwgebieden.
  • Verbeterde gebiedsinrichting draagt bij aan een efficiënter natuurbeheer.

De uitdagingen hebben betrekking op de lange termijn voor 2018 en verder.

Ambities

Als tussenstap hebben wij per speerpunt onze ambities benoemd.

  • Het netwerk van natuurgebieden is versterkt door de inrichting van nieuwe natuur in het kader van de afronding van de lopende inrichtingsprojecten.
  • In en om alle Natura 2000-gebieden, waar onder andere de waterhuishouding verbeterd moet worden, zijn projecten in uitvoering.
  • Het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuurbeheer, gebaseerd op een collectieve aanpak, is operationeel met ingang van 1-1-2016. In 2015 zijn goed functionerende gebiedscollectieven tot stand gekomen.

Initiatieven

Verbinding natuurgebieden tot samenhangend netwerk

De Wieden en de WeeribbenIn Noordwest Overijssel worden De Wieden en De Weerribben verbonden door aanleg van een faunapassage onder de N333 tussen Blokzijl en Steenwijk. De verbinding is essentieel voor uitwisseling van planten- en diersoorten tussen twee moerasgebieden. Dit gebied maakt deel uit van het grootste moerasgebied van West-Europa.

Collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer

Mensen staan in een weilandDe overheid en agrarische natuurverenigingen werken aan een nieuwe aanpak voor het beheer van natuur en landschap. Het vizier is gericht op een collectieve aanpak door gemotiveerde en ondernemende boeren. In 2014 en 2015 wordt onder meer hard gewerkt aan de professionalisering van de collectieven en een uitwerking van collectieve beheersovereenkomsten.

Uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Twee mensen rijden op traktorMet de uitvoering van PAS-plannen in en rond 24 Natura 2000-gebieden komt er ruimte voor economische ontwikkeling voor onder andere veehouderijen. Essentieel is het verbeteren van de waterhuishouding in en rond deze gebieden. Samen met ondernemers en bewoners rond deze gebieden werken we plannen uit die vervolgens worden uitgevoerd.

Proeftuin Natura 2000

Proeftuin Natura 2000In het project Proeftuin Natura 2000 werken agrarische ondernemers en onderzoekers samen aan praktijkgerichte methoden om de ammoniakuitstoot te verlagen. Ondernemers en natuurorganisaties in het Boetelerveld ontwikkelen een aanpak voor evenwichtbemesting om de uitspoeling van mineralen naar het natuurgebied te verminderen.