Complexe opgaven vragen om politieke keuzes

Gepubliceerd op 4 november 2019

De komende periode spelen er in het landelijk gebied in Overijssel complexe opgaven. De partners voeren op 26 september 2019 het gesprek hoe je tot ruimtelijk meervoudige oplossingen kunt komen. Dat vraagt gebiedsgericht en integraal kijken naar de opgaven. Het onderzoek Strategie ontwikkeling landelijk gebied schetst 4 handelingsperspectieven met uitersten op twee assen:

  1. Perspectieven waarbij techniek óf natuurlijke systemen leidend zijn.
  2. Perspectieven waarbij overheidshandelen óf privaat en maatschappelijk leidend zijn.

Om meer gevoel bij deze manier van denken te krijgen wordt gekeken naar de casus Veenweidegebied in Noordwest Overijssel. In deze casus ligt de keuze voor van doorgaan, remmen of stoppen:

doorgaan remmen stoppen

Na inhoudelijke verduidelijking en verdieping van de casus delen de partners de volgende opvattingen:

  • Heel belangrijk om ook oog te hebben voor de sociaal-maatschappelijke opgave die in gebieden speelt en de menselijke maat te benoemen.
  • Het benoemen van leidende factoren in de vier handelingsperspectieven kan helpen in het bepalen van de uitvoeringsstrategie. Voorbeeld in het veenweidegebied, de naastliggende diepe ontwatering van de Noordoostpolder maakt kiezen voor enkel ‘natuurlijk systeem volgend’ erg lastig.
  • Heb ook oog voor de processen die gelopen zijn, met andere woorden, ben je bewust van de timing van een proces. Voorbeeld in Noordwest Overijssel is met nog bezig de eerdere beleidskeuzes te effectueren.
  • Maak gebruik van processen met energie die nu lopen.
  • Het belang van samenwerken in plaats van enkel ontwerpen op een tekentafel.
  • 2050 is abstract, wat kun je vanuit de vier perspectieven (in samenspraak met het gebied) aan no regret maatregelen nemen (bijvoorbeeld zonnepanelen met water opzetten)? Dus wel spiegelen aan stip op horizon, maar probeer het zo concreet mogelijk te maken.
  • De complexiteit en omvang van de opgaven vragen om politieke keuzes.

De partners van Samen werkt beter benadrukken dat het samen uitwerken van een gebiedscasus noodzakelijk is om deze complexe materie te doorgronden.